Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Szefa Obrony Cywilnej Gminy Żarki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Żarki.

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 t.j. z późn. zm.), § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96,  poz. 850), Zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania, Zarządzenia Nr 28/2018 Starosty Myszkowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania oraz Zarządzenia nr 43/2019 Starosty Myszkowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania


zarządzam, co następuje:


§ 1

    Zarządzeniem ustala się organizację i zasady działania systemu wykrywania  i alarmowania, zwanego dalej „SWA” w celu wykonywania zadań związanych z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności o zagrożeniach na terenie Gminy Żarki.
    Powszechne ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach obejmuje:

    funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego ostrzegania, zwany dalej „SWO”
    system wczesnego ostrzegania i alarmowania zwany dalej „SWA”
    pozostałe systemy wykrywania skażeń i alarmowania wchodzące w skład Krajowego Systemu Wykrywania Alarmowania
    system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza

Systemy te funkcjonują lub są uruchamiane i rozwijane w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych lub działań terrorystycznych, w przypadkach wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, w szczególności stanu klęski żywiołowej, a także w przypadkach przeprowadzania ćwiczeń i treningów.

Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuję na podstawie:

na terenie województwa – na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa
na terenie powiatu myszkowskiego – na podstawie zarządzenia Starosty Myszkowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
na terenie gminy Żarki – na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki – Szefa Obrony Cywilnej Gminy


§ 2
    System wykrywania i alarmowana w gminie Żarki obejmuje:

    Drużynę Wykrywania i Alarmowania (DWA)
    Drużynę Wykrywania Zagrożeń (DWZ)
    Jednostki systemu wczesnego ostrzegania w gminie Żarki określone  w odpowiednim zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
Inne jednostki wynikające z potrzeb systemu

 Organizacja systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Żarki określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 Ramowe zasady sporządzania planów działania formacji SWA określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

Zakres wyposażenia formacji obrony cywilnej SWA, w sprzęt, środki techniczne i materiały niezbędne do wykonywania zadań określa organ tworzący te formację, z wykorzystaniem przykładowych należności sprzętowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia


Członkowie formacji obrony cywilnej SWA, które zostały utworzone na bazie służb ratowniczych i umundurowanych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wyposażonych w umundurowanie lub ubrania ochronne, mogą stosować ubiory lub umundurowanie stosowane w tych służbach, organizacjach lub podmiotach

Szef Obrony Cywilnej Gminy Żarki sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji niezbędnej dla formacji obrony cywilnej SWA, oraz nad ich wyposażeniem w sprzęt i szkoleniem.
    Włączenie jednostek i instytucji do SWA na podstawie niniejszego zarządzenia nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zadań.


§ 3

    Ogólne zasady ostrzegania i alarmowania oraz zasady przekazywania informacji w systemie dla jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających określone są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Sekretarz Gminy jest odpowiedzialny za upowszechnienie sygnałów alarmowych wśród ludności.


§ 4

Sekretarz Gminy odpowiada za zapewnienie pomieszczeń do pracy DWA i wyposażenie ich, w co najmniej podstawowe środki łączności, o których mowa w tabelach należności

Pracownik ds. obrony cywilnej odpowiada za:

opracowanie i przekazanie jednostkom organizacyjnym SWA jednolitych wzorów planów działania
prowadzenie nadzoru nad procesem powoływania jednostek SWA, ich wyposażeniem w sprzęt oraz szkoleniem specjalistycznym.

§ 5

Wszelkie zmiany w ewidencji jednostek organizacyjnych SWA należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Informację, które należy przekazać:

opis przyczyny zdjęcia ze stanu formacji SWA (np. likwidacja podmiotu na bazie, którego utworzono formację),
    numer formacji wykreślanej z ewidencji,
propozycję, w miarę możliwości, ewentualnego utworzenia nowej formacji w miejsce formacji wykreślanej.

W przypadku utworzenia nowej formacji obrony cywilnej SWA, należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o nadanie numeru ewidencyjnego.
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.
§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Żarki z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Żarki.
§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule Źródło informacji: Sylwia Grabowska. Data utworzenia: 2021-01-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:05:51.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-20 15:05:51.
czytano: 70 razy, id: 5656
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021