Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 5 czerwca 2020 r.

imieniny: Bonifacy, Walter

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi zakończone » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Podtytuł: pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie nr 616252-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żarki, krajowy numer identyfikacyjny 15139853400000, ul. ul. Kościuszki  , 42-310  Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 036, e-mail poczta@umigzarki.pl, faks 343 148 036.
Adres strony internetowej (URL): www.umigzarki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.zarki.bip.jur.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie ma nazwę: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki. 2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Żarki oraz z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Myszkowskiej 61b w Żarkach. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych: a) Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne 20 03 01 b) Szkło i opakowania ze szkła 15 01 07, 20 01 02 c) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 15 01 01 d) Metale i opakowania z metali 15 01 04, 20 01 40 e) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 20 01 39 f) żużel i popiół pochodzący z procesów spalania 20 01 99 g) meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 03 07 h) tekstylia, odzież 15 01 09, 20 01 10 i) zużyte opony 16 01 03 j) odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07 k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 36 l) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki / żarówki 20 01 32, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25 m) baterie i akumulatory 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34 n) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady zielone 20 02 01

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90510000-5
90514000-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
        2020-01-01     2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają: 1. dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 2. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust.2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 3. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczoeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 5 000 Mg przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach, 2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. minimum 1 osobą obsługującą legalizowaną wagę przemysłową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 2. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust.2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 3. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 4. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 5. wykazu usług -na formularzu określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 6. Wykazu wyposażenia i urządzeń technicznych-na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 7. wykazu osób -na formularzu określonym w załączniku nr 6 do SIWZ; 8. dowody określające, czy usługi objęte wykazem, o którym mowa w tiret pierwszym, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.11.2019r. do godz. 10.00. 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki pok. 16 z zachowaniem określonego wyżej terminu. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MBS Myszków o/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 podając nazwę wpłacającego oraz informację, czego wpłata dotyczy – wadium przetargowe na: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki ”. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno wpłynąć na wyżej podany rachunek bankowy w terminie określonym przez Zamawiającego tak, aby przed godz. 10.00 dnia 12.11.2019 r. oferta była zabezpieczona wadium. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
cena    60,00
warunki płatności    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) przypadającej po dniu 1 marca 2020 r. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę; 2) innej zmiany powszechnie obowiązującego prawa wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; 3) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale IV siwz w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 4) inne zmiany przewidziane niniejszą umową. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 lit a, odnosi się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie ma zmiana tej stawki. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki podatku. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 lit. b, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 lit c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zamianę zawierającego opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit a, jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, dokumenty, z których wynika, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, a w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników (zarówno przed, jak i po zmianie) wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, dokumenty, z których wynika, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, a w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników (zarówno przed, jak i po zmianie) wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 11. W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, lub dokumentów o których mowa w ust. 9 i 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na koszt wykonania umowy, Zamawiający odmówi dokonania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pytanie 1 .
W Rozdziale IV SIWZ , stanowiącym „Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt.13 ppkt.2 oraz w § 8 pkt. 1 i 2 Załącznika nr 9 do SIWZ , stanowiący Wzór Umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167).Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za m-c grudzień 2020r. .
Nadto , z zawartymi zapisami w ppkt. 3 ( pkt. 13 ) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę , w tym przypadku jest to podmiot jedynie zagospodarowujący odbierane od podmiotu zbierającego i przewożącego na terenie Gminy Żarki odpady odebrane od mieszkańców, do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu masy tych odpadów ( Dz.U. z 2017r. poz.2412) Domagamy się wykreślenia tych podpunktów ( czyli ppkt. 2 i 3) w całości z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw . Ustawodawca formułując zapis art. 3 ust. 2 pkt. 7. i 8. art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazał w jaki sposób gmina ma osiągać określone poziomy recyklingu, odzysku, czy ograniczenia w składowaniu odpadów ulegających biodegradacji poprzez określenie do jakiego typu instalacji odpady mają być przekazywane przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z gminą (odpady komunalne zmieszane , odpady zielone ulegające biodegradacji do instalacji regionalnej (RIPOK ) , odpady selektywnie zbierane do instalacji

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach z poźn.zm..
Obowiązek zagospodarowania przez Wykonawcę określonych rodzajów odpadów do odpowiedniej instalacji wskazanej w złożonej ofercie , stanowiącej załącznik zawarty będzie jest w Załączniku nr 1 do SIWZ i takie działanie zapewnia osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji przez Gminę, dlatego uważamy jak na wstępie , że zapis ten powinien zostać usunięty. Domagamy się kategorycznie usunięcia tego zapisu i zdjęcia z Wykonawcy tych obowiązków bo to przecież Zamawiający odpowiada za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu , zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7 i 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - na Gminie ciąży obowiązek zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
Obowiązkiem gminy jest również prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych . Należy tu zauważyć , iż również przepis art.19 ust. 1 ustawy o odpadach nakłada na organ administracji publicznej obowiązek podejmowania działań wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia w szczególności poprzez :
-zachęcanie do tworzenia i wspierania sieci ponownego wykorzystania i
-stwarzania zachęt ekonomicznych.
Natomiast przepis art.3b .1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi , że to Gminy są obowiązane osiągnąć do 31.12.2020r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów : papier , metale , tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne , odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo .
Jak również Gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16.07.2020r. nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
W art. 9z pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina , która nie wykonuje obowiązku o którym mowa w art. 3b lub 3c podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
Tak więc ustawodawca nie przewiduje kary dla podmiotu zagospodarowującego odpady , a tylko i wyłącznie dla Gminy jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ewentualnego scedowania tych obowiązków na podmiot odbierający odpady od mieszkańców Gminy Żarki , a nie na Wykonawcę zagospodarowującego dostarczone odpady .????????? Na Wykonawcę odbierającego odpady może zostać nałożona kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tylko w sytuacji gdy nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych lub świadczy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki tj. umowy zawartej po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych .
Wykonawca składając sprawozdanie do Gminy , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych , odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi , poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia nie wlicza się poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania , bowiem obowiązek ten zgodnie z powyższym rozporządzeniem ciąży na Gminie , która jest zobowiązana do jego wykazywania w sprawozdaniu składanym do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska . Analiza określonego w §3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wzoru będącego podstawą do obliczenia tych poziomów wskazuje jednoznacznie , iż żadna wielkość bądź element stosowany do obliczenia poziomów nie zależy od Wykonawcy świadczącego usługi zagospodarowania odpadów z terenu Gminy .
Użyte w tych wzorach wskaźniki pochodzą z danych dostarczanych przez GUS lub wskazanych w KPGO, bądź dotyczą parametrów uzależnionych od sposobu organizacji i nadzorowania przez Gminę systemu gospodarki odpadami co potwierdza zawarte powyżej stwierdzenia dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie odpowiednich poziomów oraz prowadzenie działań wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia tj. Gminę .Tak , więc brak jest podstaw , w świetle obowiązującego prawa , do przerzucenia odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych poziomów oraz nałożenia kary na wykonawcę z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
Wnosimy zatem o wykreślenie z treści SIWZ powołanych powyżej podpunktów w pkt. 13 SIWZ
Pytanie 2.
W Załączniku Nr 9 do SIWZ stanowiącym wzór umowy Zamawiający w § 3 pkt.4 ppkt.3 oraz w Rozdziale IV ust.12 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do przekazywania informacji o nieprawidłowej segregacji odpadów w dostarczonych workach o których mowa w Rozdziale IV ust.12 SIWZ dotyczącą miesiąca objętego fakturą VAT, jeżeli nieprawidłowa segregacja nastąpi.
Nasze pytanie brzmi , czy aby Zamawiający nie próbuje zastosowania prób nadinterpretacji i zrzucenia obowiązku nie będącego w jego kompetencjach bo to przecież zadaniem Wykonawcy jest tylko i wyłącznie zagospodarowanie odebranych odpadów przez innego wykonawcę mającego za zadnie odebranie i przetransportowanie odpadów do Wykonawcy zagospodarowującego przywiezione odpady .To jak w świetle powyższego ma jakikolwiek wpływ na prawidłową segregację Wykonawca zagospodarowujący te odpady ?? .
Domagamy się usunięcia tego zapisu w całości ponieważ dotyczy on zupełnie Wykonawcy a nierealizującego jedynie usługę zagospodarowania odpadów dostarczonych w pojazdach Wykonawcy który odbiera odpady z poszczególnych gospodarstw i jest on jedynie dokonać oceny prawidłowej lub nieprawidłowej segregacji i tylko jemu może zostać nałożony taki obowiązek .
Pytanie 3.
W Załączniku Nr 9 do SIWZ stanowiącym wzór umowy Zamawiający w § 6 pkt.3 zobowiązuje Wykonawcę do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczącej realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego , jednak nie później niż w terminie 2 dni od otrzymania zapytania . Uważamy , że jest za krótki czas z uwagi na możliwość wystąpienia dni wolnych od pracy i termin ten staje się nierealny do zrealizowania , dlatego też zasadnym jest zwiększenie tego terminu do 7 dni roboczych , czego się bezwzględnie domagamy .
Pytanie 4.
W Załączniku Nr 9 do SIWZ stanowiącym wzór umowy Zamawiający w § 10 pkt.1 zobowiązuje Wykonawcę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych oraz określa ich wysokość m.in. :
ppkt. 1 . za nieosiągnięcie wymaganych zgodnie z § 8 ust.1 poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych - w wysokości równej karze naliczonej Zamawiającemu z tego tytułu . Kara taka może zostać nałożona na Wykonawcę odbierającego odpady za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania , ale tylko w sytuacji gdy nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych lub świadczy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki tj. umowy zawartej po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych .
Wykonawca składając sprawozdanie do Gminy , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych , odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi , poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia nie wlicza się poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania , bowiem obowiązek ten zgodnie z powyższym rozporządzeniem ciąży na Gminie , która jest zobowiązana do jego wykazywania w sprawozdaniu składanym do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska . Analiza określonego w §3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wzoru będącego podstawą do obliczenia tych poziomów wskazuje jednoznacznie , iż żadna wielkość bądź element stosowany do obliczenia poziomów nie zależy od Wykonawcy świadczącego usługi zagospodarowania odpadów z terenu Gminy .
Użyte w tych wzorach wskaźniki pochodzą z danych dostarczanych przez GUS lub wskazanych w KPGO, bądź dotyczą parametrów uzależnionych od sposobu organizacji i nadzorowania przez Gminę systemu gospodarki odpadami co potwierdza zawarte powyżej stwierdzenia dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie odpowiednich poziomów oraz prowadzenie działań wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia tj. Gminę .
Tak , więc brak jest podstaw , w świetle obowiązującego prawa , do przerzucenia odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych poziomów oraz nałożenia kary na wykonawcę jedynie przyjmującego do zagospodarowania odpady z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
Żądamy zatem o wykreślenie z treści SIWZ przedmiotowego zapisu .
ppkt. 2 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , które przypadałoby do zapłaty z tytułu wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania umowy , gdyby od umowy nie odstąpiono
Domagamy się zmiany wysokości kary na 2% oraz o dopisanie , że zarówno Wykonawca jak i Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego w wysokości 2% od całości wynagrodzenia brutto które przypadałoby do zapłaty z tytułu wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania umowy , gdyby od umowy nie odstąpiono .
Mamy świadomość , że kary umowne mają być czynnikiem służącym do zmotywowana Wykonawcy do prawidłowego wykonania usługi , lecz uważamy , że są to kary niewspółmiernie wygórowane w stosunku do ewentualnej szkody. Dlatego prosimy o ich zmniejszenie ponieważ wysokość kary przekracza granice motywacji potencjalnego Wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla Zamawiającego do wzbogacenia się , wnosimy zatem do obniżenia jej wysokości do wysokości zaproponowanych powyżej .
Pytanie 5.
W Załączniku Nr 9 do SIWZ stanowiącym wzór umowy Zamawiający w § 11 pkt.1 zobowiązuje Wykonawcę do wniesienia przez Wykonawcę , którego oferta zostanie wybrana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy .
Domagamy się zmniejszenia z 10% do 3% wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy . Prośba nasza podyktowana jest faktem , iż cena ofertowa z uwagi na koszty jakie potencjalny Wykonawca będzie musiał ponieść w celu realizacji przedmiotowej usługi będzie musiała być proporcjonalna i adekwatna do kosztów jakie będą obowiązywały po 01.01.2020r., a będą one dość znaczne czyniąc dodatkowe obciążenie finansowe dla Wykonawcy . Zatem zasadne jest wykorzystanie zasady miarkowania kosztów i obniżenie ich wysokości do wysokości zaproponowanych przez Wykonawcę.
Pytanie 6.
W Załączniku Nr 9 do SIWZ stanowiącym wzór umowy Zamawiający w § 13 dotyczącego odstąpienia od umowy domagamy się dopisania pkt 7 o brzmieniu :
7. „Odstąpienie od umowy może nastąpić również przez Wykonawcę w przypadku nieterminowej zapłaty lub jej braku za wykonaną usługę pomimo wezwań do zapłaty w terminie 7 dni od powzięcia decyzji przez Wykonawcę . Odstąpienie od umowy musi nastąpić na piśmie „ .
Pytanie 7.
W Rozdziale IV SIWZ , stanowiącym „Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt.15 ppkt.1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia dla właściwej realizacji przedmiotu umowy , przez cały czas trwania umowy , dostatecznej ilości środków technicznych , gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi , w ilości co najmniej takiej , jak w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Z uwagi na tak zawarte zapisy domagamy się wyjaśnienia na czym ma polegać spełnienie takiego zobowiązania . Domagamy się jasnego i przejrzystego wyjaśnienia dokonanego z należytą starannością wskazania elementów mających wpływ na spełnienie tego zobowiązania .
Pytanie 8 .
W Rozdziale IV SIWZ , stanowiącym „Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt.15 ppkt.4 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz przepisami prawa .
Domagamy się zastąpienia wyrazu „ wszelkich” na : wymaganych dokumentów , zgodnie z zawartymi zapisami w SIWZ oraz przepisami prawa .
Zachowanie dotychczasowej formy zapisu powoduje lub może spowodować pewien rodzaj nadinterpretacji w stosunku do żądania tak właściwie przeróżnego rodzaju dokumentów nie związanych nawet z potrzebami wynikającymi z zawartymi zapisami w SIWZ . Dlatego uważamy za właściwe zastąpienie wyrazu „wszelkich „ na wyraz „wymaganych„ .

Odpowiedzi Zamawiającego:


Ad1. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.

Ad2. Zamawiający nie wprowadza w/w zmian.

Ad3. Zamawiający wydłuża z 2 do 7 dni termin o którym mowa w załączniku nr 9 do SIWZ stanowiący wzór umowy §6 pkt.3.

Ad4. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.

Ad5. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.

Ad6. Zamawiający nie wprowadza w/w zmian.

Ad7. W załączniku numer 5 do SIWZ należy wskazać instalacje komunalne do których będzie kierowany strumień odpadów.

Ad.8. Zamawiający wprowadza zmianę w rozdziale IV SIWZ pkt. 15 ppkt 4 w postaci zmiany słowa wszelkich na wymaganych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
Zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Zmiana w SIWZ rozdział IV pkt 3 tabela wiersz 12 i pkt 4 tabela wiersz 12, oraz w załączniku nr 1, pkt 1 tabela wiersz 12 zostaje dodany zapis: igły i strzykawki, kod odpadu ex20 01 99.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-10-29.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:27:04.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-10-29 14:27:04.
czytano: 307 razy, id: 5247
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-17
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020