Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: w referacie Edukacji i obsługi jednostek oświatowych

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 42-310 Żarki                Nazwa stanowiska: inspektor

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

-  posiadanie obywatelstwa  polskiego,

-  wykształcenie średnie,

-  co najmniej 5 letni staż pracy,

-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania  dodatkowe:

- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo oświatowe, system oświaty, finanse publiczne, Karta Nauczyciela

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

 

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy

1/ prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych;

2/ obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkół oraz rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych;

3/ przygotowywanie projektów budżetów placówek oświatowych i harmonogramów wydatków;

4/ dokonywanie rozliczeń z ZUS i US jednostek oświatowych;

5/ księgowanie dokumentacji finansowo- księgowej;

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku na pierwszym piętrze. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń  biurowych. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc luty 2023 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty :

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia

-  kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie

-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).

-  oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań

-  oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

 - oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe

 - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji                                               

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie Edukacji i obsługi jednostek oświatowych”  należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni   indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl.

 

Żarki dnia 27.03.2023 r. 

 

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-27 14:44

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.