Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 28 listopada 2020 r.

imieniny: Jakub, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXI/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Żarkach  uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3.
Traci moc Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Żarki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. (Dz. U. Woj. Śląskiego poz. 1928)

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Jakub Grabowski. Data utworzenia: 2020-10-23.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-10-23 14:26:30.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-10-23 14:26:30.
czytano: 185 razy, id: 5582
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-10-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-10-23
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020