Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki, proj. Żarki”.

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2023r. , poz.1094 z poźn. zm.) - dalej  u. o.u.i.o.ś.,

oraz

 w związku z art. 104 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego  ( t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm. ) – dalej k.p.a.

po rozpatrzeniu wniosku firmy Elektrownia PV 90 Sp. z o.o. , ul. Puławska 2,  02-566  Warszawa, z dn. 13.12.2023r. uzupełnionego w dniu 22.12.2023r.

 

 1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w

       ramach  postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    

       dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą    

       towarzyszącą   w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji       

       poprowadzone w   obrębie Żarki, Gmina Żarki, proj. Żarki”.

   

 

II. Wskazuję warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

   1.Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

    przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 

    15 października. 

2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy 

    zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący  sposób: 

    1) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub      

    grubych mat słomianych lub trzcinowych,  

    2) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte 

    korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny 

    zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed 

    przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane, 

    3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich 

    statyki, 

    4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, 

    budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować  

    placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego

    5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować. 

 

3. Ogrodzenie inwestycji powinno być podwieszone na całej swojej długości na wysokości 

    co najmniej 20 cm (odstęp pomiędzy powierzchnią ziemi, a dolną jego krawędzią) oraz 

    posiadać gładkie wykończenie krawędzi. Umożliwi to niezakłóconą migrację drobnych 

    zwierząt przez teren inwestycji. 

 

 

4. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz   

    miejsca  postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie

    utwardzonym,  w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do

   gruntu. 

 

5. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego

    sprzętu  budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu 

    i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo

    - wodnego. 

 

6. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć

    działania  zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

7. Czyszczenie elementów instalacji, w tym paneli słonecznych prowadzić z zastosowaniem

    metod  bezwodnych lub z użyciem wody bez dodatku chemicznych środków myjących.

 

8. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska 

   gruntowo - wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod wszystkimi 

     transformatorami wykonać szczelną misę olejową o pojemności zapewniającej przejęcie

     powyżej   110% objętości oleju znajdującego się w transformatorze. 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 13.12.2023r.do tutejszego Organu wpłynął wniosek firmy Elektrownia PV 90 Sp. z o.o. , ul. Puławska 2,  02-566  Warszawa  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 22.12.2023r..

 

Przedsięwzięcie to polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym  liniami kablowymi łączącymi poszczególne części inwestycji .

 

W związku z art. 75 ust.1  pkt 4 ww.   u. o.u.i.o.ś.  decyzję tę wydaje tut. Organ.

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

 1. kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. zapis dokumentacji w formie elektronicznej .
 3. poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną, w postaci papierowej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
 4. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie  wraz z wyznaczoną odległością  100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

 

W związku z powyższym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 powyżej przywołanej  ustawy.

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako  mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  o którym mowa w ;

§3 ust. 1 pkt. 54a   t.j zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

 1. 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

 

 

      b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. A

 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsięwzięcia jest firma Elektrownia PV 90 Sp. z o.o. , ul. Puławska 2,  02-566  Warszawa.  Przedsięwzięcie to nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane o złożonym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach o  numer   geod. 3106, 2903 ,3108  obrębu  ewidencyjnego  Żarki .  

 

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepisy art. 49 ww. ustawy kpa i o wszczęciu postępowania zawiadomiono strony obwieszczeniem  nr: R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023 T.Z.   z dnia 18.12.2023r. .  

 

 

W oparciu o art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4  ww. ustawy u. o.u.i.o.ś. pismem nr   R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023 T.Z.  z dnia 18.12.2023r. zwrócono się do:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach,
 • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

1. Postanowieniem nr WOOŚ.4220. 684.2023.KC  z  dnia  29.12.2023r. Regionalny  Dyrektor  

    Ochrony    Środowiska  w  Katowicach wyraził    opinię,  że      nie istnieje konieczność  

    przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia. Określił

    również warunki konieczne do uwzględnienia w  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    

2. Opinią Sanitarną nr NS-NZ 9022.2.12.2023   z    dnia     09.01.2024r. Państwowy Powiatowy      Inspektor Sanitarny  w Myszkowie  zajął stanowisko o braku konieczności  przeprowadzenia            oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia.

   

3. Opinią nr PO.ZZŚ.4901.532.2023.AC z dnia 11.01.2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód

    Polskich w Sieradzu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego,  także   zajął stanowisko, że nie          

    stwierdza się   potrzeby      przeprowadzenia   oceny   oddziaływania     na środowisko dla      

    tegoż przedsięwzięcia. Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o

    środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wymienionych w niniejszej opinii,

    a mających na celu zapewnienie należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo wodnego w

    trakcie realizacji przedsięwzięcia.

    

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem  uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń  mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Proces  budowlany związany będzie z powstawaniem odpadów, za których zagospodarowanie odpowiedzialny będzie wykonawca robót. Montaż paneli fotowoltaicznych nie będzie wiązał  się z usuwaniem wierzchniej warstwy. Konstrukcja wolnostojąca dla modułów  fotowoltaicznych

 

składać się będzie ze słupów stalowych cynkowanych ogniowo,  mocowanych mechanicznie do płyt betonowych oraz poziomych i pionowych profili nośnych. 

Czas robót budowlanych skrócony zostanie do niezbędnego minimum, a ich prowadzenie  przy użyciu sprzętu mechanicznego odbywać się będzie tylko w porze dziennej. Wskazane  uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac  budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji.  Odpowiednia organizacja prac budowlanych, obejmująca prawidłowe zarządzanie  wykorzystywanymi surowcami i zasobem maszynowym oraz właściwą lokalizację zaplecza  budowy pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem  przedsięwzięcia.  Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji do powietrza  oraz emisji hałasu do środowiska. W przedmiotowej instalacji zastosowany zostanie system  szyb z powłoką antyrefleksyjną zapobiegający efektowi olśnienia w trakcie eksploatacji. 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej wynika, że planowana inwestycja nie będzie  wymagała stałej obsługi, zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Nie  przewiduje się możliwości powstawania ścieków socjalno-bytowych na etapie eksploatacji  farmy. Normalna praca planowanej inwestycji nie będzie powodować powstawania  jakichkolwiek ścieków technologicznych. W razie konieczności panele będą myte czystą  wodą bez dodatków substancji myjących. Ewentualne prace serwisowe urządzeń  prowadzone będą w miejscach do tego wyznaczonych przy zastosowaniu zabezpieczeń  gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Stacja transformatorowa będzie  pracowała jako stacja z tzw. transformatorami suchymi — bez użycia oleju. Wody opadowe  z teren zajmowanego przez inwestycję będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla  środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem  prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa, w tym przepisami szczegółowymi. 

Teren planowanej elektrowni fotowoltaicznej jest terenem rolnym. Najbliższa zabudowa  (zabudowa mieszkaniowo-usługowa - biura) znajduje się w odległości ok. 136 m w kierunku  północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji, natomiast zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna znajduje się w odległości ok. 174 m w kierunku południowo-zachodnim.  Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia oraz informacje zawarte w karcie  informacyjnej można stwierdzić, że zakres  planowanych działań nie wpłynie znacząco na  stan jakości środowiska. 

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach porośniętych drzewami i krzewami. Do  wycinki przewidziano wyłącznie  drzewa kolidujące z budową farmy fotowoltaicznej.

Dla ochrony ptaków  określono termin wycinki drzew, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Ponadto nakazano  zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz określono  sposób postępowania z ewentualnymi odsłoniętymi korzeniami w celu jak najmniejszej straty  zieleni. 

 

Teren planowanej elektrowni fotowoltaicznej położony jest w Otulinie Parku  Krajobrazowego Orlich Gniazd (odległość od Parku Orlich Gniazd wynosi ok. 0,52 km).

Dla ww. terenu ustanowiono plan ochrony zatwierdzony Uchwałą Nr  IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. Przedmiotowa  inwestycja, ze względu na rodzaj oraz usytuowanie (poza obszarem parku) nie wpłynie na  możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację  zaplanowanych działań ochronnych określonych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

W niniejszej decyzji  określono istotny warunek korzystania ze środowiska  związany z zawieszeniem ogrodzenia na wysokości 20 cm od powierzchni gruntu oraz  wykonaniem gładkich zakończeń krawędzi. Posadowienie siatki ogrodzeniowej wokół  inwestycji na ww. wysokości, pozwoli na swobodną migrację płazów, gadów i zwierząt  niskich. 

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej  inwestycji takich jak stanowiska; chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie  tym nie występują; obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary  wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne

 

ujęć wód i obszary  ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony  ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk  przyrodniczych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji  nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony  obszaru Natura 2000. Najbliższy obszar mający znaczenie dla wspólnoty Bagna w Nowej  Wsi PLH240046 znajduje się w odległości ok. 5,5 km  od terenu realizacji przedsięwzięcia. 

 

Dla ww. obszaru nie ustanowiono planu zadań ochronnych. 25 stycznia 2023 roku  Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Katowicach przystąpił do sporządzenia  pierwszego planu zadań ochronnych dla tego obszaru.  Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym  Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość  negatywnego wpływu przedsięwzięcia  na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci  obszarów Natura 2000. 

Ponadto ze względu na lokalizację — ok. 95 km od granicy państwa oraz przewidywany  stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć  możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Planowana inwestycja pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

W strefie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowisk archeologicznych. Obszar inwestycji znajduje się poza terenami objętymi ochroną konserwatorską.

 

Przy przyjętych założeniach stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

 

W odniesieniu do z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy u. o.u.i.o.ś.   ustalono również , że zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  Odry" przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U.  z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach  jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600099 oraz w granicach jednolitej części  wód powierzchniowych (JCWP) Warta do zb. Poraj o kodzie RW600006181159.

 

JCWPd o kodzie GW600099 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest  ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd  przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną  do spożycia. 

JCWP o nazwie Warta do Zb. Poraj o kodzie RW600006181159 posiada status naturalnej części 

wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona" nieosiągnięciem celów  środowiskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód 

biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów  oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia  biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają 

uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które  wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752). 

 

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów  szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - prawo   wodne. 

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz 

przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego  oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie

 

 

 

stwierdza się  negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskovwch,   o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,  a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry",  przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.  335). 

 

 

Tutejszy Organ mając na uwadze ww. opinie  oraz po dokonaniu analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny uznał, że przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji środków planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Uznał również, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy  u. o.u.i.o.ś. , a w szczególności stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami  wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania przy  uwzględnieniu zastosowanych rozwiązań technologicznych, tutejszy Organ

 

postanowił  o braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczeniem  nr R.G.K. i I. 6220.04.Żar.2023.T.Z.   z dnia 17.01.2024r.  zawiadomił strony, że zostały zebrane wystarczające dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji tegoż przedsięwzięcia.

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wglądu w akta sprawy i jednocześnie nie wniosła żadnych zastrzeżeń ani uwag.

 

Powyższe obwieszczenia   zamieszczono na okres 14 dni na tablicach  ogłoszeń w Żarkach , tablicy ogłoszeń w UMiG Żarki,  oraz w Biuletynach Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Tym samym wypełniono dyspozycje art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ww. ustawy k.p.a. - powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

 

 

 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

 

 

POUCZENIE

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania poprzez doręczenie organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. Skutkiem prawnym zrzeczenia się odwołania przez ostatnią ze stron jest z dniem doręczenia jej oświadczenia organowi pierwszej instancji, nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności i prawomocności, co zamyka zarówno drogę złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jak i prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

 

 

W załączeniu: 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują:

 

 1. firma Elektrownia PV 90 Sp. z o.o. , ul. Puławska 2,  02-566  Warszawa,
 2. Pozostałe strony postępowania, wg. art. 49 KPA
 3. a.a .

 

 

Do wiadomości ( zgodnie z art.74 ust.4 oraz 86a ww. ustawy ):

 

 1. Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice,
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu , Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz  ,
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Myszkowie,  ul. Pułaskiego 42 , 42-300 Myszków.

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji

 

R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023T.Z.

z  dnia 31.01.2024r.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym  liniami kablowymi łączące poszczególne części inwestycji .

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr  ew. 3106, 3108 (obręb 0002) w obrębie Żarki, Gmina Żarki oraz planowane są linie kablowe łączące  poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działki o nr ew. 2903 (obręb 0002) w obrębie   ew. Zarki, Gmina Żarki. 

Inwestycja (panele fotowoltaiczne) zostanie zrealizowana na użytkach rolnych.

 

Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy: 

•  panele fotowoltaiczne — do 12 800 sztuk, moc jednostkowa paneli będzie wynosić do 1 kW; 

•  inwertery (falowniki) — do 32 sztuk, ilość inwerterów będzie umożliwiać zainstalowanie  

   mocy  do 3,2 MW; 

•  konstrukcje wsporcze — stalowa konstrukcja do montowania paneli o wysokości do 6 m, 

   rozstawione w rzędach w rozstawie do 10 m; 

• stacja transformatorowa — ilość od 1 do 4 sztuk, wielkość pojedynczej stacji nie przekroczy 

   standardowych gabarytów; 

•  kontener techniczny (opcjonalnie) — ilość od 1 do 4 sztuk, wielkość pojedynczego kontenera 

   nie przekroczy standardowych gabarytów; 

•  okablowanie NN, SN, WN — rodzaj zastosowanego napięcia uzależniony od uzyskanych 

   warunków przyłączenia z lokalnym dystrybutorem energii; 

•  magazyn energii o mocy do 3,2 MW i pojemności do 16 MWh; 

•  drogi dojazdowe i wewnętrzne; 

•  plac manewrowy — o wielkości nie przekraczającej 900 mkw., na którym posadowione    

    zostaną  stacja transformatorowa i kontener techniczny (opcjonalnie); 

•  ogrodzenie o wysokości do 3 m (bez podmurówki); 

•  inne urządzenia elektroenergetyczne — niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji 

   (rodzaj zostanie wskazany na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, obejmujące  m. in.   

   złącza,  rozdzielnie, stację meteorologiczną ).

W dokumentacji podano, że z uwagi m.in. na postęp technologiczny inwestor wskazuje  na możliwość zastosowania urządzeń o innych mocach, parametrach i wymiarach, jednocześnie  nieprzekraczających wartości maksymalnych — mocy do 3,2 MW i powierzchni do 1,5725 ha 

w szczególności niezwiększających stopnia odziaływania na środowisko. 

Zakłada się, że również podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy 

nieprzekraczającej wnioskowanej mocy do 3,2 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 

wnioskowanej powierzchni do 1,5725 ha, zlokalizowanych na działkach objętych wnioskiem. 

 

Zasadnicza część etapu obejmować będzie: 

•  montaż systemu konstrukcji podparć dla montowania paneli (montaż konstrukcji nośnej); 

•  montaż modułów fotowoltaicznych (ręczne przykręcanie paneli do konstrukcji); 

•  montaż trasy kablowej, ułożenie kabli w wykopach, które ponownie zostaną zasypane ziemią; 

• budowę dróg dojazdowych, serwisowych nieutwardzonego placu manewrowego  do zlokalizowanej na terenie instalacji stacji transformatorowej; 

 

• montaż stacji transformatorowej, opcjonalnie kontenera technicznego; 

• montaż elementów niezbędnych do funkcjonowania instalacji (np. inwerterów); 

• budowę ogrodzenia dla całej farmy; 

roboty porządkowe. 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-08 08:21

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.