Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2023. T.Z. z dnia 07.02.2024r. .

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2023. T.Z. z dnia 07.02.2024r. .

Podtytuł: w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w gminie Żarki , powiat myszkowski, województwo śląskie”.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3-go października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 06.02.2024r.  zostało wszczęte na żądanie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   pod nazwą  :

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w gminie Żarki , powiat myszkowski, województwo śląskie”.

 

 

Określenie  rodzaju przedsięwzięcia

Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r.  ( t.j Dz. U. z 2019r. poz.1839 )  przedsięwzięcie to kwalifikuje się  w §3 ust.1 pkt.54a  jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko t.j. zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. A.

 

Przedmiotowa instalacja realizowana będzie na działce nr geod. 3281/11  położonej w Żarkach.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach   ogłoszeń w Żarkach,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

 

 

 

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 07.02.2024r..

 

W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-07 14:57

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.