Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 71/2023

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2023 Zarządzenia » Zarządzenie nr 71/2023

Podtytuł: Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2023 rok.

Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2023 rok. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 120 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1
Do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
Przewodnicząca – Barbara Rajczyk
Członek – Kamil Rasztabiga
Członek – Marlena Todynek

§ 2
Do zespołów spisowych przeprowadzających inwentaryzację powołuję niżej wymienione osoby:
I zespół
Agnieszka Skorupa
Justyna Morawiec

Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury na dzień 31.12.2023r. składników majątkowych znajdujących się w kasie:
1.    Aktywa pieniężne w gotówce, weksle, gwarancje, czeki i inne papiery wartościowe
2.    Druki ścisłego zarachowania

II zespół

Agnieszka Celeban
Agnieszka Kaleta

Metodą uzyskania potwierdzenia sald na 31.12.2023r. do 15.01.2024r:
1.    Aktywa pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
2.    Papiery wartościowe w formie zdematerializowanej
3.    Własne składniki powierzone kontrahentom
4.    Należności w tym udzielone pożyczki

Metodą weryfikacji na dzień 31.12.2023r:
1.    Wartości niematerialne i prawne
2.    Udziały i akcje w spółkach kapitałowych
3.    Rozrachunki publicznoprawne
4.    Rozrachunki z pracownikami
5.    Należności i zobowiązania
6.    Środki pieniężne w drodze
7.    Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
8.    Kapitały własne i specjalne

III zespół

Aneta Nowakowska
Anna Stodółkiewicz

Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury na dzień 31.12.2023r:
1.    Zapasy materiałów i towarów znajdujących się na stanie magazynowym
Metodą weryfikacji na dzień 31.12.2023r:
1.    Środki trwałe w budowie

IV zespół

Anna Kowacka
Paulina Lamch

Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury na dzień 31.12.2023r:
1.    Środki trwałe i pozostałe środki trwałe będące własności innych jednostek
Metodą weryfikacji na dzień 31.12.2023r:
1.    Grunty i środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony
2.    Prawa zakwalifikowane do nieruchomości

V zespół

Lidia Cesarz
Martyna Kyc-Kręciwilk

Metodą weryfikacji na dzień 31.12.2023r:
1.    Należności sporne i wątpliwe

§ 3
Zobowiązuje się komisję inwentaryzacyjną do:
1.Przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr Fin/40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30 listopada 2023 roku.
2.Przeprowdzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
3.Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej Skarbnikowi Gminy w terminie do 31 styczna 2024r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-12 08:17

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-29 09:47

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.