Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Podtytuł: kasjer w Referacie Finansowym

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 42-310 Żarki           

Nazwa stanowiska:  kasjer

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa  polskiego

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne

- minimum roczny staż pracy

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

   przestępstwo skarbowe

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych - nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku

2. Wymagania  dodatkowe:

-  znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych, ustawy  o rachunkowości, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku
od towarów i usług

- znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych                                                          

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 - obsługa kasowa Urzędu

 - sporządzanie raportów kasowych i terminowe przekazywanie pracownikom Referatu Finansowego

- przygotowywanie rachunków do wypłaty gotówkowej, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym

-  zamawianie bloczków opłaty targowej, przekazywanie ich inkasentom oraz rozliczanie inkasentów targowiska miejskiego

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

- właściwe zabezpieczenie pomieszczeń kasy oraz staranne i należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i innych

- prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na pierwszym piętrze . Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Pobieranie i odprowadzanie gotówki  odbywa się banku obsługującym  gminę Żarki

Praca z wykorzystaniem  komputera i innych urządzeń biurowych.

 5. Informacja : w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze
(miesiąc  sierpień 2023  roku) wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i  społecznej wyniósł  poniżej 6%.

Wymagane dokumenty :

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego  zatrudnienia

-  kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie

-  kserokopie dokumentów potwierdzające  staż pracy i doświadczenie zawodowe

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który    zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).

-  oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań

-  oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

 - oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe

 - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji                                  

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć w zamkniętej kopercie
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  (decyduje data stempla pocztowego) do dnia  20 września 2023r. do godziny 15.00 .

Koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko  kasjera w urzędzie Miasta i Gminy Żarkach, ul. T. Kościuszki 15/17 w Żarkach ”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl

 

Żarki, dnia 04.09.2023r.

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-04 13:16

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.