Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Podtytuł: SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARKACH

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991 t.j. ze zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 430 ze zm.).

 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 31, 42-310 Żarki

 

II. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach z siedzibą przy
ul. T. Kościuszki 31, 42-310 Żarki

 

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. posiadać wykształcenie wyższe,

2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,

4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone
w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 711), tj.:

IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:

Od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi
z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi,
a nadto znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2. ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych,

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

4. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

5. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta,

6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

8. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

9. ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

oraz ich aktów wykonawczych.

V. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),

5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,

7. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 31, 42-310 Żarki

Na prośbę podmiotu tworzącego lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 31, 42-310 Żarki”.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. T. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Żarki do dnia 18 września 2023 roku do godziny 15:00.

 

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta
i Gminy Żarki. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie

prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 31, 42-310 Żarki, są udostępnione w dniach roboczych w godz. 08.00-16.00 od 4 września2023 r. do 18 września 2023 r.

VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty terminu składania dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki. Rozmowy z kandydatami przeprowadzone zostaną po dniu 20 września 2023 roku.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez Komisję Konkursową.

2. Regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie są dostępne na stronie internetowej: www.zarki.bip.jur.pl. Jednocześnie ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego.

3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta i Gminy Żarki.

 

Opracowano i przyjęto na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 7 sierpnia 2023 roku.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Pani Monika Radosz ……………………………………

Członkowie Komisji Konkursowej:

Pani Stanisława Nowak ……………………………………

Pan Dariusz Krulik……………………………………

Pani Małgorzata Jędrycha - Gorczyca ……………………………………

Pan Klemens Podlejski ………………………………………….

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-09-01 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Dominika Horoszko

2023-09-01 13:28

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.