Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

P R O T O K Ó Ł LI sesji Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Protokoły z sesji » P R O T O K Ó Ł LI sesji Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Podtytuł: Protokół z LI sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad w UMiG Żarki.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Bernacka

Aneta

nieobecna

 

2

Cichoń

Jolanta

obecna

 

3

Hamerla

Roman

nieobecny

 

4

Król

Wiolleta

obecna

 

5

Krulik

Dariusz

obecny

 

6

Labocha

Paweł

obecny

 

7

Maślankiewicz

Maciej

obecny

 

8

Nowak

Stanisława

obecna

 

9

Pompa

Mariusz

obecny

 

10

Radosz

Monika

obecna

 

11

Rarok

Łukasz

obecny

 

12

Szczepanek

Paulina

obecna

 

13

Świerdza

Henryk

obecny

 

14

Warta

Roman

obecny

 

15

Zamora

Adam

obecny

 

 

obecni

13

wszyscy

15

procent

86,67 %

Kworum zostało osiągnięte

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
  i z wykonania uchwał.
 4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 6. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2023-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
 9. Sprawy różne, bieżące.
 10. Zamknięcie obrad LI sesji.

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad Pan Mariusz Pompa stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.

 

Po otwarciu sesji pogratulowano i wręczono nagrody trzem osobom, które wykazały się talentem i napisały wiersze na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jakość  powietrza. Konkurs literacki organizował Urząd Miasta i Gminy w Żarkach w ramach prowadzenia Gminnego punktu informacyjno-promocyjny Programu Czyste Powietrze. Wpłynęło 5 prac od mieszkańców gminy Żarki. Konkurs finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pierwszą nagrodę otrzymał Łukasz Kołodziejczak za wiersz pt. ”Czyste powietrze na barometrze”. Drugą nagrodę odebrał Mariusz Rzepka za wiersz pt. ”Przepis na czyste powietrze”. Trzecią nagrodę przyznano Irenie Horoszko za „Przepis na czyste powietrze”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękowano za udział w konkursie. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji Rady przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym; Sekretarz Gminy Dominika Horoszko złożyła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady. Rada sprawozdania przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący stałych komisji złożyli sprawozdania o pracy w okresie międzysesyjnym.

Ad. 5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Pani Dorota Mucha – skarbnik Gminy Żarki omówiła projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. Projekt uchwały w dniu 26 kwietnia 2023 został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie mieli zapytań.

Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/13, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

głosowanie

Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

27 kwietnia 2023 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

nieobecna

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

nieobecny

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

ZA

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

ZA

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad. 6. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2023-2028.

Pani Dorota Mucha – skarbnik Gminy Żarki omówiła projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. Projekt uchwały w dniu 26 kwietnia 2023 został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie mieli zapytań.

Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/13, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Uchwalenie zmian w WPF na lata 2023-2028.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

27 kwietnia 2023 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

 

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

nieobecna

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

nieobecny

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

ZA

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

ZA

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.

Pan Jakub Grabowski – Z-ca Burmistrza Gminy Żarki omówił projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. Projekt uchwały w dniu 26 kwietnia 2023 został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Projekt uchwały został również uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  Radni nie mieli zapytań.

Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/13, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

27 kwietnia 2023 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

nieobecna

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

nieobecny

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

ZA

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

ZA

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że do Biura Rady Miejskiej nie wpłynęły interpelacje i wnioski.

Ad. 9. Sprawy różne, bieżące.

 • Radny Adam Zamora pyta jaka kwota wpłynie do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości? Pani Dorota Mucha odpowiada, że ze sprzedaży nieruchomości wpłynie około 500 tyś. zł.
 • Radny Maciej Maślankiewicz zadaje pytanie na co konkretnie zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży działek? Pani Dorota Mucha odpowiada, że środki zostaną przeznaczone na zadania własne gminy.
 • Radny Maciej Maślankiewicz porusza również temat organizacji Spartakiady oraz Bike Atelier Maraton.
 • Radna Jolanta Cichoń zwraca się z prośbą w sprawie ulicy Lipowej.
 • Rady Henryk Świerdza zwraca się z prośbą, o poprawienie nawierzchni dróg tam, gdzie nie ma asfaltu.
 • Radny Paweł Labocha zwraca się z prośba o poprawienie nawierzchni drogi ul. Kolejowej w Kotowicach.

Ad. 10. Zamknięcie obrad LI sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym za udział w sesji i dokonał zamknięcia LI sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:                                                                     Przewodniczył:

Agnieszka Winiel                                                                  Mariusz Pompa

Inspektor ds. obsługi                                                                Przewodniczący Rady

Rady Miejskiej w Żarkach.                                                      Miejskiej w Żarkach.

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-22 09:45

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.