Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs. Dyrektor Szkoły w Jaworzniku.

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Konkurs. Dyrektor Szkoły w Jaworzniku.

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35, 42-310 Jaworznik.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1.    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35, 42-310 Jaworznik

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  na podstawie art. 63 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz
 §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1428)
2.    Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c)    oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,
-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentach potwierdzających okres zatrudnienia,
e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  – w przypadku cudzoziemca,
g)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i  3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 oraz z 2021 r. poz.255) – w przypadku  kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3.    Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach pokój nr 18,
ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13.06.2022 do godziny 15.30 w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku”
4.    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5.    Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
6.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
7.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-05-30 15:08

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-05-30 15:08

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-05-30 15:08

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-05-30 14:56

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.