Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 44 /2021

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2021 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 44 /2021

Podtytuł: Zarządzenie Nr 44 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2021 r. Dz. U.  poz. 1372) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020 r. Dz. U.  poz.1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” położony w Żarkach przy ulicy Wierzbowej  stanowiący własność Gminy Żarki, zamieszczony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 17 września 2021  r. do dnia  11 października 2021  roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 września 2021 roku

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

1.Położenie nieruchomości – Żarki ul. Wierzbowa 21 – budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” o powierzchni użytkowej 200,65 m².

2.Przeznaczenie – prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Okres dzierżawy -  5 lat

4.Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę – 1.200,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie do 25 każdego miesiąca na konto Gminy Żarki.

5. Czynsz będzie waloryzowany corocznie, o opublikowany przez Prezesa GUS wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po jego ogłoszeniu.

 6.Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych  związanych z przedmiotem dzierżawy.


 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 11 tel.   34 3148036 wew.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-14 14:58

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.