Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXX/201/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » UCHWAŁA NR XXX/201/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXX/201/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.  ) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku.
2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-21 10:58

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.