Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » UCHWAŁA NR XXVIII/183/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVIII/183/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r, poz 713 ze zm.)  w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020r., poz. 256 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uznać skargę Nr Org.I.1510.1.2021 z dnia 16 marca 2021 na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach, Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Zawadzie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku oraz Przedszkola Publicznego w Żarkach z oddziałem w Kotowicach za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie podjętej uchwały zawiera załącznik nr.1, stanowiący jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/183/2021
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nałożyła na poszczególne podmioty obowiązek posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W/w obowiązek tym samym dotyczył jednostek budżetowych, jakimi są szkoły oraz przedszkole i należało go wykonać. Z treści skargi wynika, iż wymienione w niej szkoły oraz przedszkole nie dopełniły do dnia złożenia skargi w/w obowiązku. Po analizie sprawy oraz przejrzeniu stron internetowych oraz BIP-ów szkół oraz przedszkola okazało się, że faktycznie podmioty te nie posiadają elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePuap.
W związku z powyższym komisja uznaje skargę za zasadną i tym samym wnioskuje do Burmistrza o zobowiązanie Dyrektorów placówek oświatowych do jak najszybszego wypełnienia tego obowiązku.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10 09:21

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.