Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Szefa Obrony Cywilnej Gminy Żarki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Żarki.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2019 r. poz. 1398), zarządzenie nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim, Zarządzenia nr 245/13 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim, Zarządzenia 38/2012 Starosty Myszkowskiego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie myszkowskim oraz Zarządzenia nr 27/2018 Starosty Myszkowskiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie myszkowskim

zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu zapewnienia niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości gminnego systemu syren alarmowych, tworzy się na terenie Gminy Żarki System Wczesnego Ostrzegania (SWO).
§ 2
SWO jest elementem powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

§ 3
Zasady funkcjonowania SWO na terenie gminy, o których mowa w § 1 podlegają uzgodnieniu ze Starostą Myszkowskim
§ 4
1.    Do SWO włącza się jednostki organizacyjne realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony ludności i środowiska oraz służby dyspozytorskie wytypowanych przedsiębiorstw działających na terenie gminy.
2.    Włączenie jednostek organizacyjnych do SWO następuję na podstawie zarządzenia. Nie zmienia ono służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych przez te jednostki zadań.

§ 5
Funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SWO polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń dla ludności, mienia i środowiska, ich prognozowaniem, wykrywaniem oraz alarmowaniem i ostrzeganiem ludności.
§ 6
1.    W skład SWO w Gminie Żarki wchodzą jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze
i inne podmioty wymienione w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.
2.    Zobowiązuje się kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1 do przekazywania informacji o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w Gminie Żarki do Urzędu Miasta i Gminy Żarki – pracownik odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe lub do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) w Żarkach.

§ 7
Do głównych zadań jednostek organizacyjnych działających w ramach SWO należy
w szczególności:
a)    wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia;
b)    powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
c)    ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
d)    zapewnienie obiegu informacji za pomocą dostępnych środków łączności;
e)    uruchamianie działań interwencyjnych (zabezpieczających i ochronnych)

§ 8
Instrukcja sposobu działania i przekazywania informacji przez jednostki SWO w Gminie Żarki jest określona w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 9
Informacje należy przekazywać w oparciu o jeden z posiadanych środków łączności:
a)    pocztę elektroniczną,
b)    łączność telefoniczną – przewodową, komórkową, satelitarną;
c)    sieci radiowe Wojewody Śląskiego

§ 10
1.    Przekazywanie informacji, ostrzeżeń i komunikatów pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład SWO na szczeblu gminy odbywa się w oparciu o dostępne środki łączności,
z zastrzeżenie ust. 2.
2.    Przekazywanie informacji o zdarzeniach i zagrożeniach przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) odbywa się w oparciu o środki łączności, o których mowa w § 9 poprzez przekazanie meldunku według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 11
1.    Do ostrzegania i alarmowania ludności w ramach SWO należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, a w szczególności:
a)    komunikaty i ostrzeżenia nadawane przez regionalne i lokalne rozgłośnie radiowe
i telewizyjne,
b)    komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej;
c)    komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, np. zamontowanych na pojazdach;
d)    komunikaty i ostrzeżenia publikowane na stronach internetowych uczestników SWO;
e)    syreny alarmowe;
f)    systemy telekomunikacyjne, np. SMS w telefonii komórkowej lub RDS w radiofonii.
2.    Sposób ostrzegania i alarmowania należy dobierać tak, aby był adekwatny do rodzaju
i skali zagrożenia.

§ 12
Nadzór nad funkcjonowaniem gminnego SWO sprawuję osobiście.

§ 13
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żarki.

§ 14
Traci moc Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30 sierpnia
2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Żarki.

§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2021-01-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:10:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-20 15:10:20.
czytano: 79 razy, id: 5657
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-01-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021