Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 28 maja 2020 r.

imieniny: Augustyna, Jaromira

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 12.05.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 12.05.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

oraz z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r. , poz.283 z poźn. zm.).

 

ZAWIADAMIAM

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki”

 

tutejszy organ  w dniu 25.03.2020r. po uzyskaniu opinii

  • Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

 

wydał postanowienie  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

 

Postanowienie to zostało  podjęte na podstawie art. 63 ust. 2 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Wysoce Lelowskiej ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

 

Z treścią ww. postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 12.05. 2020r. .

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-05-12.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-05-12 15:56:31.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-05-12 15:56:31.
czytano: 156 razy, id: 5432
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-12
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Nowak

2020-05-12
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020