Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Komisja Gospodarki. 6.12.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Komisja Gospodarki. 6.12.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach ,odbytego w dniu 6 grudnia 2019 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni /lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Henryk Świerdza-przewodniczący komisji. Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny a za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych dowożonych do stacji zlewnej przez wozy asenizacyjne
2.Zaopiniowanie  projektu budżetu gminy Żarki na 2020 rok
3.Zaopiniowanie WPF na lata 2020-2028
4.Sprawy różne,bieżące
ad.1.Projekt uchwały przedstawili :kier. ZUK P .Marek Strzelczyk i księgowa ZUK Pani Katarzyna Pala.
Obowiązująca od 2013 roku stawka wynosi 7,56 zł brutto, obecnie proponowana, podyktowana min. wzrostem cen energii/  o 48 %/ i kosztów odbioru osadów/o 58 %/ -  to 10,80 zł brutto za 1 m3  ścieków dowożonych do zlewni. W dyskusji głos zabrali; radna Jolanta Cichoń zapytała w jakim stanie technicznym jest oczyszczalnia, czy planowana jest również podwyżka ścieków  odprowadzanych do kanalizacji miejskiej ?Ilu mieszkańców nie podłączyło się do kanalizacji, chociaż mają możliwość ?Przedstawiciele ZUK odpowiedzieli, że stan techniczny oczyszczalni jest dobry, przeprowadzane przez WIOŚ kontrole dają pozytywny wynik, około 10 % mieszkańców nie podłączyło się do kanalizacji; do zlewni można przyjąć 15 % ścieków w stosunku do ścieków z kanalizacji aby nie zakłócić procesu technologicznego .W przypadku ścieków dowożonych istnieje  dłuższy proces ich oczyszczania, ponoszone są wyższe koszty. Planowana jest podwyżka ścieków z kanalizacji, obecnie obowiązuje 3-letnia taryfa; zakład będzie wnioskował o jej podwyższenie w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej  i materiałów wodociągowych. Radny Maciej Maślankiewicz zapytał co będzie, jeżeli Rada nie podejmie uchwały nt. podwyżki ceny ścieków dowożonych ?Pani Pala odpowiedziała, że nie będą przyjmowane beczkowozy. Radny Łukasz Rarok zapytał  czy dla ścieków z innych gmin nie można wprowadzić wyższej opłaty? Pan Strzelczyk odpowiedział, że czasowo  były przyjmowane ścieki z Niegowy, gdzie doszło do awarii, z innych gmin ścieki nie są przyjmowane. Radna Stanisława Nowak wyraziła obawę, że jeżeli dojdzie do podwyżki cen ścieków to będą wywożone do lasów i rowów jak to miało miejsce w przeszłości. Uważa, że nie powinno odczuć się podwyżki cen energii, ponieważ na oczyszczalni mamy zainstalowana fotowoltaikę; zapytała dlaczego za wypisanie faktury /usługa administracyjna/przez ZUK jest pobierana kwota 300 zł? taką odpowiedź otrzymał Jej syn w zakładzie .Radny Maślankiewicz zapytał jaki jest budżet ZUK na 2020 r .Burmistrz zaproponował aby zapoznać się z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu. Pani Pala poinformowała zebranych, że zakupiona w 2015r beczka wykonuje usługi cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców z powodu konkurencyjności :wywieziono o 149 beczek więcej niż pozostali, razem wzięci przedsiębiorcy zajmujący się tą działalnością. Radna Stanisława Nowak zapytała czy jest zainstalowany na oczyszczalni licznik, żeby wiedzieć ile ścieków zostało dowiezionych ?Kier. ZUK odpowiedział, że nie ma licznika ,ponieważ nie było takiego obowiązku aby zainstalować, liczone jest od pojemności beczki. Burmistrz nadmienił, że będą podejmowane działania aby mieszkańcy podłączali się do kanalizacji ,gdzie istnieje taka możliwość. Oczyszczalnia pracuje bardzo dobrze, woda odprowadzana jest do rzeki; nie można przyjąć więcej niż 15 % ponieważ może dojść do zniszczenia flory bakteryjnej. ZUK gospodaruje się własnymi przychodami, w związku ze wzrostem cen energii o planowane 48 % prawdopodobnie będziemy występować o wzrost taryfy i to nie jest nasz wymysł czy zła wola, ale kalkulacja ekonomiczna. Gmina rozbudowuje sieć  wodociągową i kanalizacyjną ,dbając o środowisko. Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały. 'Za' głosował 1 radny,'przeciw'-2,'wstrzymało się' od głosu-4.
ad.2. i 3 Projekt budżetu gminy Żarki na 2020 r. omówiła Skarbnik Gminy Pani Dorota Mucha.
Szczegółowo przedstawiła wydatki na oświatę wg projektu budżetu wyniosą 13 185 tys. zł z czego: subwencja oświatowa : 7 555 tys. zł, środki własne :5 630 tys. zł ;finansowanie oświaty z subwencji  to 57,30 %.Zestawienie wydatków stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z tak dużym zaangażowaniem środków własnych w oświatę, w budżecie przyszłorocznym zaplanowano mniejsze wydatki min. w takich zadaniach jak: ekwiwalenty dla członków OSP, en. elektryczna/oświetlenie uliczne/,bieżąca obsługa, utrzymanie obiektów, kultura i sport. Będą realizowane tylko wydatki niezbędne. Planuje się, że będą realizowane inwestycje na które zostaną pozyskane środki zewnętrzne. Burmistrz poinformował, że  Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na dofinansowanie budowy tras rowerowych, planujemy zadanie wspólnie z gminą Olsztyn ,wydana została pozytywna opinia nt. przebiegu trasy ,wkrótce będziemy składać wniosek. Realizacja zadania jest przewidziana w latach 2021-2022;rozstrzygnięcie planowane jest w m-cu styczniu 2020 roku. Radny Świerdza zapytał czy jest szansa, że wzrośnie subwencja oświatowa ?Burmistrz zauważył, że  w związku z reformą oświaty kumulują się  skutki negatywne: zmniejszyła się liczba oddziałów ,musiano zwolnić część nauczycieli ,niepokojąca jest tendencja polegająca na zmniejszaniu się dochodów i wzroście wydatków. Radna Cichoń wyraziła nadzieję ,że droga Jaroszów-Przybynów /od.1500 m/ zostanie wybudowana jeżeli znajdą się na to środki, o co ubiega się cały rok. Radny Świerdza nadmienił, że o potrzebie budowy drogi Jaroszów-Przybynów  wnioskował, jak radna Cichoń była jeszcze sołtysem. Mieszkaniec D. Sz. zapytał jaki jest koszt utrzymania straży miejskiej, ile wynosiła dotacja na fotowoltaikę na oczyszczalni ścieków; zakwestionował wypowiedź Pani Skarbnik nt. wysokości wypłaconych odpraw dla nauczycieli zwolnionych w związku z likwidacją gimnazjum/ 54 tys. i 84 tys. zł/.Radna  Cichoń uważa, że przedmówca zadaje dziwne pytania i jako kto ?Przewodniczący przerywając polemikę przedmówców zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie projektu budżetu gminy Żarki na 2020 rok "za" głosowało 5 radnych,"przeciw-0,"wstrzymał się od głosu" -1 radny.
Następnie komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020 -2028"za" głosowało 5 radnych,"przeciw-0,"wstrzymał się od głosu" -1 radny.
ad.4 Sprawy różne,bieżące
Burmistrz poinformował, że został opracowany projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy Zaklasztorze; ustalenie nowej nazwy ulicy oraz przedłużenie dotychczasowych nazw ulic :Chryzantem, Konwalii i Kąkoli wiąże się z potrzebą zapewnienia  prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzeniem Min. Administracji i Cyfryzacji.
 Proponowana nazwa ulicy :Zaklasztorze jest nazwą historyczną ,miejscową. Obecnie projekt podlega konsultacji społecznej.
Burmistrz poinformował również, że  w przyszłym tygodniu  zostanie udostępnione sztuczne lodowisko z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu, lodowisko czynne będzie od godz.8.. do 20..
Wobec wyczerpania porządku obrad -posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
insp. ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-02-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:54:01.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-11 15:54:01.
czytano: 78 razy, id: 5375
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020