Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XV/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: zwołania XV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r. ,poz.506 ze zm. / - p o s t a n a w i a m :
Zwołać na dzień  30 grudnia   2019 roku, o godzinie  10.00  w sali narad  UMIG Żarki  - XV sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie WPF na lata 2020-2028
6.Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na 2020 rok
7.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2019-2024
8.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki
9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych dowożonych do stacji zlewnej przez wozy asenizacyjne
12.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
13.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022
14.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
15.Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
16.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
17.Sprawy różne,bieżące.
18.Zamknięcie obrad XV sesji.


            

                                Przewodniczący Rady Miejskiej                                    Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-12-16.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:27:11.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-12-16 15:27:11.
czytano: 316 razy, id: 5312
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-16
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020