Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 12 grudnia 2019 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Sesja RM 24.09.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół Sesja RM 24.09.2019

Podtytuł: Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 24 września 2019 roku w sali narad UMiG Żarki.

W XII sesji uczestniczyli radni,goście zaproszeni/listy obecności w załączeniu/ oraz mieszkańcy gminy.
Obradom przewodniczył Mariusz Pompa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
7.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2019-2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Żarki
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania  oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
12.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
13.Sprawy różne, bieżące.
14.Zamknięcie obrad XII sesji.
ad.1 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych- co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.
ad.1"a" Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został zmieniony na wniosek Burmistrza i po wprowadzeniu zmian - Jednogłośnie przyjęty.
ad.2.Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z XI sesji Rady-Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie i poinformował że protokół zostanie umieszczony BIP Miasta i Gminy Żarki.
ad.3 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z wykonania uchwał złożyła Sekretarz Gminy.
ad.4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Społecznych złożyła informację o posiedzeniu odbytym w dniu 24.09.2019 którego przedmiotem było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył informację o posiedzeniu komisji odbytym w dniu br. 16.09.2019 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożył informację o posiedzeniu komisji odbytym w dniu 16.09.2019 r.
Przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła sprawozdanie z pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
ad.5.Pojęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu odbytym przed sesją.
Komisja uchwał odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
"za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.Uchwała Nr XII/77/2019 -stanowi załącznik.
ad6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki.
Na wspólnym posiedzeniu odbytym przed sesją pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.
 Komisja uchwał odczytała projekt uchwały." za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie zmian w budżecie -stanowi załącznik.
ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2024.
Na wspólnym posiedzeniu odbytym przed sesją pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.
Komisja Uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
Uchwała Nr XII/79/2019 w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2024.
ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
 Na wspólnym posiedzeniu odbytym przed sesją pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. Komisja Uchwał odczytała projekt uchwały, "za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
Uchwała Nr XII/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.-stanowi załącznik.
ad 9. Podjęcie  uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
Na wspólnym posiedzeniu odbytym przed sesją pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.
Komisja Uchwał odczytała projekt uchwały, "za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
Uchwała Nr XII/81/2019 -stanowi załącznik.
ad 10.Podjęcie uchwały w sprawie petycji mieszkańców miasta Żarki. Z projektem występuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 16 września br. Spotkała się z mieszkańcami wnoszącymi petycję, zapoznała się z pismem 2 mieszkańców dot. powstrzymania inicjatywy w sprawie nadania nazwy osiedlu oraz przeprowadziła wizję  obszaru wnioskowanego do utworzenia jednostki pomocniczej czyli osiedla i nadania mu nawy im. Świętego Jana Pawła II.  
Komisja Uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
Głos zabrała wnioskodawczyni podkreślając rangę Świętego Jana Pawła II. Oraz to że zbliża się setna rocznica jego urodzin i ta inicjatywa miała to uczcić oraz zjednoczyć lokalne społeczeństwo.
ad 11.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania  oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Komisja uchwał odczytała projekt uchwały.
"za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
Ad.11”a”(wprowadzony) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Uzasadnienie projektu przedstawił Burmistrz wprowadzając projekt do porządku obrad.
Komisja uchwał odczytała projekt uchwały, za głosowało 14 radnych /jednogłośnie/.
ad 12.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i wnioski radnych.
ad 13.Sprawy różne, bieżące. Przewodniczący Rady zapoznał z korespondencją jaka wpłynęła do biura Rady w okresie międzysesyjnym. Korespondencja znajduje się do wglądu w biurze Rady.
W sprawach bieżących głos zabrali:
Radny Adam Zamora zapytał dlaczego tak turystyczna gmina nie wsparła organizatora imprezy rycerskiej jaka miała miejsce na terenie gminy. Organizator prosił o wsparcie w postaci sceny, toalety, namiotów, zabezpieczenia straży pożarnej, nagłośnienia, żagla reklamowego Gminy, balonu dmuchanego, toreb, a dostał tylko propozycję kilku toreb gminnych. Po zakończeniu obrad złożę interpelację na ręce przewodniczącego w tej sprawie.
p. Dariusz Szlęk :1. Dlaczego w BIP nie ma inf. o komisji wspólnej która miała dzisiaj miejsce? 2.Czy pan Burmistrz brał udział jako prezes OSP w spotkaniu OSP w Starej Hucie? Jeśli tak to co tam się działo i proszę o uzupełnienie tego w sprawozdaniu. 3. Dyrektorzy szkół w okresie wakacyjnym i ferie nie są obecni na sesjach. Ostatnio było posiedzenie w sprawie szkolnictwa i nie byli obecni. Czy nie powinni być na każdej sesji?
Odpowiedzi do p. Dariusz Szlęk: Ad 1. Pani Sekretarz- Pracownik biura rady przesyła e-mail w celu zamieszczenia inf. w BIP, w tym przypadku zostało to przeoczone. Będziemy tego pilnować.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Ad 2. Pan Burmistrz- jestem prezesem OSP, ale nie byłem na tej imprezie. Nic nie wiem co się tam działo. Ad 3.Pan Mariusz Pompa: W okresie wakacyjnym było tylko jedno posiedzenie. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a czy się pojawią to nie mają takiego obowiązku.
ad 14.Zamknięcie obrad XII sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad- Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia XII sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Anna Pilarska

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Anna Pilarska. Data utworzenia: 2019-12-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-12-02 10:02:28.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-12-02 10:02:28.
czytano: 27 razy, id: 5288
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019