Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 10.07.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 10.07.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 10 lipca 2019 r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie  oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył radny Henryk Świerdza-przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia :
1.zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
b/udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego,
c/zmian w budżecie gminy Żarki,
d/ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarki
e/<wprowadzony> udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego,
2.Sprawy bieżące: pismo w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów i przew. zarządów osiedli; pismo mieszkańców o nadanie imienia Jana Pawła II  osiedlu położonemu w rejonie ul, Koziegłowskiej, Jagodowej i Młyńskiej
Porządek obrad został przyjęty. Komisja postanowiła ,iż pismo mieszkańców o nadanie im. Jana Pawła II nowo powstającemu osiedlu ,rozpatrzyć w pierwszej kolejności .Pani S. Golik sygnatariuszka pisma  zauważyła, że w roku przyszłym przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II i nadanie nazwy nowo powstającemu osiedlu byłoby darem  płynącym z serca dla Jana Pawła II, chlubą dla naszego miasta .Podziękowała mieszkańcom za podpisanie wniosku, nadmieniając, że to rodzaj wyznania naszej wiary. Nowo powstające osiedle to teren dawnej Połomi Żareckiej, na którym powstaje wiele budynków mieszkalnych, osiedle ma charakter rozwojowego.
Radny Adam Zamora uważa, że to bardzo dobry pomysł i popiera inicjatywę mieszkańców.
Wiceburmistrz J. Grabowski poinformował, że planowane osiedle to ok.40 ha,140 działek przewidzianych jest pod zabudowę z możliwością ich podziału, w ewidencji ludności na tym obszarze jest zameldowanych 137 mieszkańców. Burmistrz przytoczył § 7 Statutu Gminy zawierający zasady tworzenia osiedla. Insp. ds Rady poinformowała, że pismo mieszkańców z dnia  13 czerwca br. zostało w dniu 4 lipca br. zakwalifikowane przez radcę prawnego tutejszego UMiG jako petycja i zgodnie z zapisami w Statucie będzie przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach. Zgodnie z art.10 ustawy o petycjach/Dz.U.2018,poz.870/-petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Prace komisji zakończą się przygotowaniem projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą lub  za niezasługującą na uwzględnienie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Paweł Labocha został o powyższym powiadomiony przez insp. ds Rady. Przewodniczący komisji podziękował Pani S. Golik za przybycie na posiedzenie komisji i poinformował, że sprawa nadania imienia osiedlu będzie procedowana przez Komisję Skarg, Wniosków  i Petycji.
ad.1. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Wiceburmistrz J. Grabowski, który poinformował, że podjęcie uchwały jest niezbędne aby prowadzić dalsze negocjacje z m. Zawiercie w przedmiocie powierzenia zadań własnych utrzymania czystości i porządku w gminie Żarki. Burmistrz K. Podlejski dodał, że problem podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych dotyka gmin w całym kraju i składają się na to min. takie elementy jak :wzrost opłat ustalanych przez Min .Środowiska, wzrost  płacy minimalnej ,wzrost cen energii eklektycznej, wzrost wymagań technicznych  dot. miejsc magazynowania odpadów. Gmina podpisała umowę z firmą STRACH do końca br. na wywóz  i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Radna J. Cichoń wyraziła nadzieję, że porozumienie zostanie sfinalizowane i należy mieć nadzieję, że cena śmieci zostanie obniżona. Radny A. Zamora uważa, że działania gminy w kierunku zawarcia porozumienia międzygminnego są dobre .Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie/jednogłośnie/.
b/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego. Burmistrz poinformował, że zmianie ulega tytuł zadania i dotyczy budowy chodnika o długości 700 m w drodze powiatowej Masłońskie-Ostrów-Przybynów;chodnik będzie miał szerokość 2 m z odwodnieniem. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie/jednogłośnie/.
e/udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego. Projekt dotyczy  dofinansowania w wysokości 10.000 zł/50 % kosztów zadania/, budowy chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 3809S w miejscowości Przybynów; radny Świerdza poinformował, że długość chodnika to 100 metrów. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie/jednogłośnie/.
c/zmiany w budżecie Gminy Żarki omówiła Skarbnik Gminy. Radny A. Zamora zapytał gdzie na terenie miasta są przewidziane place zabaw ,przypomniał, że wnioskował o modernizację i doposażenie placu zabaw  na os.600-lecia .Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
d/ ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarki. Projekt uchwały omówił Wiceburmistrz J. Grabowski .Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie/jednogłośnie/.
ad.2.Sprawy różne,bieżące
Komisja zapoznała się z pismem właścicielki  tężni solankowej w Czatachowie  oraz pismem sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli  dot. podwyższenia " uposażenia  za zajmowane stanowiska sołtysów i przewodniczących rad osiedli do kwoty 500 zł". Komisja po przedyskutowaniu pozytywnie zaopiniowała propozycję Burmistrza o podwyższeniu diety do kwoty 350 zł za udział w sesji.Za projektem uchwały głosowało 6 radnych,1 radny wstrzymał się od głosu. Komisja z projektem uchwały wystąpi na najbliższej sesji.
Następnie radni dyskutowali nt. wykorzystania budynku gimnazjum  pod klubik dziecięcy; W-ce Burmistrz Grabowski poinformował, że kier. klubiku dziecięcego przygotowała propozycje opłat/200 zł/ za pobyt dzieci.
Przewodniczący komisji udzielił głosu mieszkańcowi sołectwa Kotowice D. Szlękowi ,który złożył  do protokołu ustne wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot.:
1/"ile mają płacone sołtysi za roznoszenie nakazów płatniczych?"
2/"czy przewodniczący zarządów osiedli mają też wypłacane za roznoszenie nakazów płatniczych?"
3/"czy gmina zamierza zrezygnować z marży ,którą narzuciła i zarabia na śmieciach?"
4/"W BIP Miasta i Gminy ostatnie nagranie z sesji  jest z datą 28 marca br., co jest niezgodne z ustawą  i należy to uzupełnić"
5/"czy Gmina dopłaciła pieniądze do ostatniego  Biegu z Duchami, czy brała finansowy współudział, czy w jakiś sposób imprezę sponsorowała?"
D. Szlęk złoży ł wniosek odnośnie zachowania Pani radnej Jolanty Cichoń do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ,stwierdzając, że :" zachowanie Pani radnej Jolanty Cichoń od pewnego czasu wzbudza u mnie zdziwienie ,a zachowanie moralne i etyka dużo przemawia na niekorzyść radnej, bo radna ma słuchać mieszkańców a nie odwrotnie i dawać takie trochę uszczypliwe komentarze w dziedzinie sfery publicznej. Radna jest osobą publiczną i powinna rozgraniczyć jak się zachowuje podczas komisji czy sesji".
Wobec wyczerpania porządku obrad -posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                                  HENRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-08-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:10:09.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-08-08 15:10:09.
czytano: 153 razy, id: 5172
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020