Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Sesja RM 17.05.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół Sesja RM 17.05.2019

Podtytuł: Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 17 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki

W IX sesji uczestniczyli  radni /13/ oraz goście zaproszeni/listy obecności w załączeniu do niniejszego protokołu/.W sesji  uczestniczył Starosta Powiatu Myszkowskiego Piotr Kołodziejczyk .Obradom przewodniczył Pan Mariusz Pompa-Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach.
Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organu prowadzącego szkoły.
9.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi  jakim muszą odpowiadać składane projekty
11.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych
12.Sprawy różne,bieżące
13.Zamknięcie obrad IX sesji.
ad.1.
IX sesję Rady Miejskiej w Żarkach otworzył na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym -Przewodniczący Rady Miejskiej  Mariusz Pompa. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych/nieobecni :Roman  Warta i Łukasz Rarok/,co stanowi quorum ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska w Żarkach.
ad.2.Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z VIII sesji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 roku-Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.
ad.3 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Burmistrz podziękował Staroście Powiatu Myszkowskiego  Piotrowi Kołodziejczykowi za  pomoc w dofinansowaniu  zadania odnowa Topolowej i dobrą współpracę przy realizacji wspólnych projektów. Starosta  podkreślił, że projekt na Topolową był b. dobrze napisany i miał poprawne wskaźniki, co pozwoliło na sprawne negocjacje i zwiększenie dofinansowania do kwoty 1,7 mln zł. Poinformował  o spisaniu porozumienia na wykonanie chodnika w Ostrowie /50 :50 koszty powiatu i gminy/,wykonany został chodnik przed Kościołem w Przybynowie za 23 tys. zł. Radny Świerdza podziękował Staroście  i Burmistrzowi za planowaną budowę chodnika w Ostrowie i zasygnalizował konieczność  remontu mostu na ul.Częstochowskiej w Przybynowie. Radny Labocha przypomniał że od 5 lat upomina się o budowę chodnika w Kotowicach w kierunku cmentarza i zapytał kiedy realizacja zadania zostanie rozpoczęta. Starosta odpowiedział, że kończą się prace przy budowie mostu na Nieradzie ,w następnej kolejności  są Kotowice. Radny Zieliński zapytał o oddział kardiologiczny szpitalu w Myszkowie  i o możliwość stworzenia komunikacji  miejskiej, międzygminnej .Radna Bernacka zwróciła  uwagę na ograniczoną widoczność  przy wyjeździe z ul. Steinkellera  i zaproponowała obniżenie barierek wzdłuż Zespołu Szkół ,które ograniczają widoczność. Zapytała też o możliwość zmiany organizacji ruchu na osiedlu obok liceum.
Sekretarz Gminy Dominika Horoszko złożyła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na VIII sesji.
ad.4
Przewodniczący stałych komisji Rady: Gospodarki i Mienia ,ds Socjalnych i Społecznych oraz Skarg, Wniosków i Petycji złożyli Radzie sprawozdanie z pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Mienia na posiedzeniu w dniu 13 maja br. Radna Stanisława Nowak zwróciła się o wyjaśnienie nt. wysokości stawki  oraz podanie ile firm startowało w przetargu oraz jakie podały kwoty ?zapytała również ile osób na terenie gminy oddaje  odpady niesegregowane a ile segregowane ?M. Nowak-insp. w ref. gosp. komunalnej poinformował, że odbyły się 2 przetargi na odbiór odpadów komunalnych; najtańszą ofertę złożyła f- ma STRACH/niecałe 800 tys. zł/  i opłata za odbiór odpadów musi być podwyższona o 60 % tj. odpady segregowane-14,50 zł, odpady niesegregowane-29 zł od osoby.6600 osób segreguje odpady,770 oddaje odpady niesegregowane. Radny Mariusz Pompa zauważył, że nie ma czasu i sensu aby rozpisywać 3-ci przetarg, wybraliśmy najtańszą firmę; będziemy próbowali wprowadzić inną metodę odbioru odpadów, będziemy działać w kierunku obniżenia stawki; na chwilę obecną nie mamy innej możliwości .Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 10 radnych,przeciwko-2,wstrzymał się od głosu-1 radny. Uchwała Nr IX/55/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -stanowi załącznik.
ad 6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych. Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie zmian w budżecie-stanowi załącznik.
ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych. Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy-stanowi załącznik.
ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organu prowadzącego szkoły. Skargi rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  ;zaopiniowała skargę negatywnie i występuje do Rady o uznanie skargi za bezzasadną.  .W dyskusji nikt nie zabierał głosu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych/jednogłośnie/.Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki -stanowi załącznik.
ad 9.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego. Z projektem uchwały występuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, wnioskując do Rady o umorzenie postępowania skargowego w związku z wycofaniem skargi przez Panią B.K.W dyskusji nikt nie zabierał głosu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych/jednogłośnie/.Uchwała  Nr IX/59/2019 w sprawie umorzenia postępowania skargowego-stanowi załącznik.
ad10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi  jakim muszą odpowiadać składane projekty. Z projektem uchwały występuje Komisja Gospodarki i Mienia. W dyskusji nikt nie zabierał głosu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych/jednogłośnie/.Uchwałą Nr IX/60/2019 w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi  jakim muszą odpowiadać składane projekty-stanowi załącznik.
ad 11.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje.
ad 12.Sprawy różne,bieżące.
Przewodniczący Rady zapoznał z korespondencją jaka w okresie międzysesyjnym wpłynęła do biura Rady:
-uchwały Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, w Myszkowie  i w Rybniku dot. apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w naszym kraju,
-w dniu 30  kwietnia br ,lokatorzy mieszkania przy szkole podstawowej w Przybynowie  zgłosili uwagi i obawy związane z prowadzoną termomodernizacją budynku;
-4 przewodniczących zarządów osiedli i 8 sołtysów złożyło prośbę o zwiększenie uposażenia za zajmowane stanowiska ,które wymagają poświęcenia czasu i nakładów finansowych z 275zł  do 500 zł
-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie  zwróciło się o wytypowanie  1 przedstawiciela Rady do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Myszkowie  w latach 2019-2023:Rada składa się z 5 osób, kadencja trwa 4 lata ,Rada jest organem opiniodawczo-doradczym  powoływanym przez Starostę .Termin zgłaszania kandydatów został określony do dnia 5 czerwca br.
W sprawach bieżących w dyskusji głos zabrali :
Radna Wioletta Król-w dniu 10 maja br. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa; mieszkańcy zwracają się o zainstalowanie koszy na przystankach w sołectwie.
Radny Henryk Świerdza zwrócił się o naprawę łącznika drogi głównej i Brzozowej w Ostrowie, załatanie dziur na ul. Spadowej i Grzybowej w Przybynowie.
Radna Stanisława Nowak zwraca się o wystąpienie do Spółki Wodnej w Cz-wie o oczyszczenie rzeki Leśniówki. Burmistrz odpowiedział, że wystąpienie zostało skierowane.
Sołtys Chejduk Grażyna  zwróciła się o sprzątanie przystanków w Wys. Lelowskiej.
Przewodniczący Mariusz Pompa zwrócił się o rozwiązanie problemu mieszkańców ul. Kolejowej, Działkowej i Słonecznej w Ostrowie, gdzie woda wlewa się mieszkańcom do piwnic ,do domów; koniecznym jest pogłębienie rowów. Zwrócił się o wyrównanie nawierzchni  drogi za posesją p. B. oraz wyrównanie wjazdów. Pani Zamorska odpowiedziała, że prace będą wykonane po poprawie warunków pogodowych. Burmistrz nadmienił, że ul. Wrzosowa nie jest naszą własnością ,nie ma uregulowanego stanu prawnego. Odnośnie Ostrowa -rów odprowadzający wodę był na jesień czyszczony, nadmiar wody spływa z Wys. Lelowskiej; zostanie przeprowadzona inwentaryzacja przystanków  ,zostaną ustalone miejsca publiczne, gdzie planuje się instalację koszty czteroogniskowych /do segregacji/;będą umieszczane fotopułapki. Odnośnie remontu ulic: została opracowana dokumentacja na łącznik ul.Brzozowej; dziury na drogach gminnych są systematycznie łatane; dokumentacja na ul. Ogrodową i ul. Majową w Kotowicach jest na ukończeniu; odnośnie drogi łączącej Wys. Lelowską z Żarkami Letnisko :wpływają pisma od mieszkańców. Radna Bernacka zapytała na jakim etapie jest regulacja stanu prawnego ul. Zielonej oraz czy jest możliwość wymiany tablicy ogłoszeń na osiedlu Olesiów ?Podziękowała za naprawę 4 lamp na ul. Myszkowskiej .Radny Zieliński zwrócił uwagę na nieporządek panujący na przystanku PKS na ul. Żwirki i Wigury. Sołtys wsi Ostrów zasygnalizował, że słup telefoniczny przy ul. Jurajskiej w Ostrowie  może się w każdej chwili przewrócić.
ad13.Zamknięcie obrad IX sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad-Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia IX sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na tym protokoł zakończono.

Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            MARIUSZ POMPA
insp.ds Rady                        PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-07-15.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-07-15 09:42:58.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-07-15 09:42:58.
czytano: 37 razy, id: 5150
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-15
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019