Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku. » UCHWAŁA NR XXVII/190/2013

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska  w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1.
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach.
§ 2.
1. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki .
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
                            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                    w Żarkach
                                Bogusław Kowacki
 

Informacje

Rejestr zmian

2019-05-06 11:34

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2013-02-12 16:41

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.