Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół - Komisja Gospodarki -19.08.2015

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół - Komisja Gospodarki -19.08.2015

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia odbytego w dniu 19 sierpnia 2015 r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli  jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Henryk Świerdza -przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla KWPolicji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żarki do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Ryba"
5.Sprawy różne,bieżące-dyskusja nad przyjęciem stanowiska w sprawie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 lipca 2015 r ustawy o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.
Komisja przyjęła proponowany porządek obrad i przystąpiła do jego realizacji.
ad.1.Zmiany w budżecie gminy  przedstawiła Skarbnik D. Mucha. Komisja po przedyskutowaniu proponowane zmiany zaopiniowała pozytywnie ,jednogłośnie.
ad.3 Komisja wysłuchała informacji nt. gospodarki odpadami na terenie gminy  przedstawionej przez T .Zamorowskiego ,insp. ds ochrony środowiska; radni zadawali pytania dot. ilości deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy, konieczności uszczelnienia  systemu, wysokości wpłat od mieszkańców, nie odbierania wszystkich wystawionych przez mieszkańców pojemników itp. Burmistrz zaproponował aby na posiedzenie komisji zaprosić przedstawiciela firmy Strach, celem wyjaśnienia występujących wątpliwości i nieprawidłowości w gospodarce odpadami na terenie gminy. Następnie komisja  7 głosami "za" przy 6 "wstrzymujących się" i  0-"przeciwnych"-opowiedziała się za przyjęciem następujących stawek:  9 zł od osoby segregującej odpady i  16 zł od osoby, która nie prowadzi selekcji odpadów.
ad.2 Projekt uchwały  przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, który poinformował, że KW Policji w Katowicach zwrócił się do gminy Żarki o współfinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Myszkowie. Projekt przewiduje kwotę 10 tys. zł. Komisja po przedyskutowaniu wyraziła pozytywną opinię  odnośnie przeznaczenia środków w wysokości jw. na zakup samochodu dla Policji w Myszkowie.
ad.4 Uzasadnienie do projektu uchwały przestawił Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, informując, że  w skład stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania" Jurajska Rybka" wchodzi 8 gmin; na terenie gminy Żarki odbyło się spotkanie z właścicielami zbiorników wodnych i 7 osób z sołectwa Jaworznik złożyło deklarację przystąpienia do stowarzyszenia Jurajska Rybka. Korzyścią przystąpienia do stowarzyszenia będzie możliwość pozyskania środków finansowych na dalsze zagospodarowanie basenu, stawu na tzw. sejmikowym ;indywidualni właściciele będą mogli ubiegać się o środki unijne w ramach stowarzyszenia; składka członkowska dla gminy z tyt. przynależności to kwota 8000 zł. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żarki do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Ryba"
ad.5 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki  zaproponował przyjęcie przez Radę  stanowiska  w związku z nowelizacją ustawy-Prawo o ruchu drogowym o następującej treści :
1/Przyjęta przez Sejm RP przywołana ustawa odbiera strażom gminnym wykonywanie ustawowych zadań i uprawnień do kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, turystów i podróżujących kierowców ,w 2013 roku gmina z własnych środków zakupiła przenośne urządzenie rejestrujące przekroczenia prędkości ,którego zastosowanie przyniosło wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co obrazują poniższe ,wybrane dane:
-w 2013 r popełniono 1897 wykroczeń drogowych, a w roku następnych odnotowano ich spadek o 794 wykroczenia,
-w 2013 r odnotowano 15 wypadków drogowych, w roku następnym tylko 10 wypadków
-odnotowano zmniejszenie średniej prędkości pojazdów z 77 km/godz do 74 km/godz
Zmiana ustawy pozbawia gminę korzystania z urządzenia rejestrującego i rozporządzanie nim  np. poprzez jego  zbycie lub refundację kosztów jego zakupu
2/Znowelizowana  ustawa nie zdjęła z gmin obowiązków realizacji zadania własnego, określonego w art.7 ust.1 pkt.14 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego do zadań własnych gminy zalicza się min. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Zadanie nałożone na gminę nie zostało uchylone lecz zmodyfikowaniu uległy źródła dochodów gminy, co jest sprzeczne z art.167 ust.1 Konstytucji RP, w myśl którego jst. zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
3/Rada Miejska w Żarkach upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego do podjęcia wraz z innymi przedstawicielami jst. działań w zakresie przygotowania wystąpienia do Prezydenta RP sygnalizującego wątpliwości co do konstytucyjności przyjętych rozwiązań w znowelizowanej ustawie -Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.
W razie nieskuteczności wyżej wymienionego wystąpienia-Rada Miejska w Żarkach opowiada się za skierowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją  uregulowań ustawy o której mowa w niniejszym stanowisku.-
Poinformował, że powyższe stanowisko zostanie przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu Rady.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczył :
B.Ochocka                            HENBRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJUI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2015-10-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:36:15.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2015-10-20 10:36:15.
czytano: 487 razy, id: 3757
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020