Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6592

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023T.Z. z dnia 08.02.2024r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki , proj. Żarki ”

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U.z 2023r., poz.775) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1094 z późn.zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że w związku z przeprowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki , proj. Żarki ”

 

tutejszy organ  po uzyskaniu opinii

w dniu 08.02.2024r.  wydał decyzję nr.  R.G.K. i I. 6220.04.Żar.2023. T.Z. 

określającą środowiskowe uwarunkowania  dla tegoż  przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach o  numer   geod. 3106, 2903 ,3108  obrębu  ewidencyjnego  Żarki .  

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

oraz : 

 

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 08.02.2024r. .

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI