Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6344

Zarządzenie Nr 20/2023

Podtytuł: Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia Regulamin zwiedzania Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Regulamin zwiedzania Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach

§ 2.
Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.