Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6138

UCHWAŁA NR XLI/272/2022

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLI/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 265.018 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 265.018 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa