Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5907

Protokół. Konsultacje społeczne.

Podtytuł: PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczący dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Żarki na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030”

Konsultacje prowadzone były w oparciu o art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do dokumentu osoby zainteresowane oraz jednostki organizacyjne mogły składać w terminie od 22.09.2021r do 14.10.2021r. na przygotowanym  Formularzu uwag do dokumentu  zamieszczonym na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz udostępnionym w pokoju nr 21 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.
Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Żarki nie wpłynęła żadna propozycja wprowadzenia zmian do dokumentu.


Sporządziła:
Małgorzata Banaszczyk
Kierownik Referatu ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.

Żarki dnia 18.10.2021 roku