Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5324

UCHWAŁA NR XV/94/2019

Podtytuł: UCHWAŁA NR XV/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 )  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 222,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 44.769.585,12 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 42.133.300,62 zł  i dochody majątkowe w wysokości 2.636.284,50 zł  -  zgodnie  z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 43.774.919,50 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 39.864.664,66 zł i wydatki  majątkowe w wysokości 3.910.254,84 zł - zgodnie  z tabelą nr 2.
§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 170.000 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000 zł,
2) rezerwę ogólną w kwocie 58.000 zł.
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 994.665,62 zł  stanowi nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 285.418,60 zł i kredytów w kwocie 709.247,02 zł.
§ 5. Ustala się przychody w kwocie 1.218.383,03 zł oraz rozchody w kwocie 2.213.048,65 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów zaciąganych na:  
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.200.000 zł,
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.
§ 7.
1) Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 190.000 zł.
2) Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  w kwocie 1.430.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 1.430.000 zł.
3) Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków w  kwocie 10.000 zł.
4) Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  w kwocie 20.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  w kwocie 20.000 zł.
5) Ustala się wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.095.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa