Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach

Podtytuł: ul. Ofiar Katynia 3/1, 42-310 Żarki

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe preferowane o kierunku adekwatnym do zadań realizowanych przez bibliotekę tj.: bibliotekoznawstwo i zarządzanie (zasobami ludzkimi lub instytucjami kultury);
 3. co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotece lub w instytucjach kultury;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. biegła znajomość ustawy o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń;
 6. znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa kulturowego, kultury, sztuki i pamięci;
 7. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  .

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych;
 2. znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowanie;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe;
 2. dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw;
 3. dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury;
 4.  organizacja wewnętrzna instytucji kultury, którą określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie BIP Gminy Żarki)
 3. Autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa obejmująca okres minimum
  3 lat) funkcjonowania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach, o objętości od 3 do 10 stron formatu A4 ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o statut oraz budżet Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach, z którymi można zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu do referatu Organizacyjnego Urzędu MiG Żarki tel. 343148036). Koncepcja powinna uwzględniać m.in. założenia takie jak:

- działalność kulturalno-organizacyjną placówki,

- ofertę dla dzieci i rodziców,

- spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie,

- ofertę dla seniorów.

 1. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( w przypadku trwania stosunku pracy).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń.
 4. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

W przypadku wyboru przez komisje kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach, jego koncepcja programowa i organizacyjna będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a organizatorem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki (pokój nr 18) w terminie
do 31 marca 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną
po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Informacja o wynikach konkursu zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

 

 

Obowiązek informacyjny skierowany do kandydatów na wolne stanowiska kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych

Z uwagi na zbieranie danych wprost od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) zostałem/łam poinformowany/a, iż:

 1. Dane przetwarzane są na podstawie:
 1. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. pisemnej zgody kandydata.
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy z siedzibą w Żarkach (42-310), ul. Kościuszki 15/17.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta i Gminy Żarki (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze wskazaniem formy w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
 3. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem. Dane w postaci imię i nazwisko, stanowisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą udostępnione na stronie BIP Gminy Żarki oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach. W związku z powyższym odbiorcami danych będą osoby zainteresowane przedmiotowym konkursem. Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody. Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Żarki opatrzoną własnoręcznym podpisem.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-03-17 12:42

Dodanie załącznika/ załączników - Dominika Horoszko

2023-03-17 12:40

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.