Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220. 03.Żar. 2022 T.Z. z dnia 13.03.2023r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220. 03.Żar. 2022 T.Z. z dnia 13.03.2023r.

Podtytuł: w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do (1MW) , zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Jaworznik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Żarki , powiat myszkowski , województwo śląskie „

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2, art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm. ) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz.U.2022. poz. 1029 ze zmianami ) .

 

zawiadamiam,  że

zostały zebrane wystarczające dowody do wydania decyzji w  sprawie wszczętej w dniu  17.01.2023r.  a dotyczącej  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  (1MW) , zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Jaworznik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Żarki , powiat myszkowski , województwo śląskie „

W terminie  siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się  z aktami sprawy w tut. urzędzie, pokój nr 2.

Postępowanie w ww. sprawie zostało podjęte na wniosek firmy  REMA DEVELOPER Sp. z o, ul. Sierpnia 80 14/4 , 59-700 Bolesławiec .

Przedsięwzięcie to jest przewidziane do realizacji  na  działce  o nr  geod. 266 położonej w Jaworzniku .

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest  ww. wnioskodawca .

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z całością dokumentów  przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2  .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicy  ogłoszeń  w pobliżu miejsca  planowanego przedsięwzięcia ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz w:

  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia.

W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Burmistrz
mgr Klemens  Podlejski

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-14 11:10

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.