Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej 30.01.2023

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja Rady Miejskiej 30.01.2023

Podtytuł: Postanowienie Nr XLVIII/2023 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zwołania XLVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 30 stycznia 2023 roku, o godzinie 9.30 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach XLVIII sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
6.    Uchwalenie zmian w WPF na lata 2022-2028.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Żarki.
8.    Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Żarki.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13.    Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarki na 2023 rok.  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na czynności kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Agnieszkę Pala-Czyż, pracowników Jolantę Michalik, Martę Grudziewicz za bezzasadną.
15.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
16.    Sprawy różne, bieżące.
17.    Zamknięcie obrad XLVIII sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-23 21:35

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.