Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Obwieszczenie Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220. 03.Żar. 2022 T.Z. z dnia 17.01.2023r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.  03.Żar. 2022 T.Z.    z dnia 17.01.2023r.

 Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2, art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm. ) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz.U.2022. poz. 1029 ze zmianami ) .

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 17.01.2023r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą  :

„Budowa  elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do  (1MW) , zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Jaworznik  wraz z infrastrukturą  towarzyszącą,  na terenie gminy Żarki , powiat myszkowski , województwo śląskie ”.
Czynności te zostały podjęte na wniosek firmy  REMA DEVELOPER Sp. z o, ul. Sierpnia 80 14/4 , 59-700 Bolesławiec .

Przedsięwzięcie to jest przewidziane do realizacji  na  działce  o nr  geod. 266 położonej w Jaworzniku .

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest  ww. wnioskodawca .
Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicy  ogłoszeń  w pobliżu miejsca  planowanego przedsięwzięcia ,
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz w:
•      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia.
W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz
 mgr Klemens  Podlejski

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-19 14:39

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.