Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 
42-310 Żarki                             

Nazwa stanowiska: podinspektor

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

-  posiadanie obywatelstwa  polskiego,

-  wykształcenie wyższe,

-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

   przestępstwo skarbowe,

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania  dodatkowe:

- minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej gminy,

2/ księgowanie czynszów mieszkań komunalnych i ich windykacja,

3/ współpraca z zakładem energetycznym i gazowniczym,

4/ prowadzenie list obecności oraz ewidencji czasu pracy pracowników gospodarczych,

5/ współpraca z Sądem Rejonowym w Myszkowie w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności w Urzędzie przez skazanych,

6/ prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem w okresie letnim basenu kąpielowego,

7/ prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku w pomieszczeniu usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń  biurowych. Z powyższym stanowiskiem wiąże się również praca w ternie. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc grudzień 2022 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia

-  kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie

-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2022.530 t.j. ze zm.).

-  oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań

-  oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

 - oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe 

 - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji                                               

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji”  należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach
ul. T. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku do godziny 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl

Żarki dnia 19.01.2023 r.  

 

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-19 14:03

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.