Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół XLVII sesja Rady Miejskiej 29.12. 2022

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół XLVII sesja Rady Miejskiej 29.12. 2022

Podtytuł: Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad w UMiG Żarki.

P R O T O K Ó Ł

Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad w UMiG Żarki.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Bernacka

Aneta

obecna

 

2

Cichoń

Jolanta

obecna

 

3

Hamerla

Roman

obecny

 

4

Król

Wiolleta

nieobecna

 

5

Krulik

Dariusz

obecny

 

6

Labocha

Paweł

nieobecny

 

7

Maślankiewicz

Maciej

obecny

 

8

Nowak

Stanisława

obecna

 

9

Pompa

Mariusz

obecny

 

10

Radosz

Monika

obecna

 

11

Rarok

Łukasz

obecny

 

12

Szczepanek

Paulina

obecna

 

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

 

14

Warta

Roman

obecny

 

15

Zamora

Adam

obecny

 

 

obecni

12

wszyscy

15

procent

80,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

6. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2022-2029. Pkt. został wykreślony z porządku obrad. W zamian wstawiono: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Uchwalenie WPF na lata 2023-2028.

8. Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żarki na lata 2023-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.

11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.

12. Sprawy różne, bieżące.

13. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

1.1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

głosowanie

Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

29 grudnia 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji Rady przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

 

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym; Sekretarz Gminy Dominika Horoszko złożyła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady. Rada sprawozdania przyjęła do wiadomości.

Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący stałych komisji złożyli sprawozdania o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad.5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Pani Dorota Mucha – skarbnik Gminy Żarki omówiła projekt uchwały.

Radni nie mieli zapytań do omówionego projektu uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2022r. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/12, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

głosowanie

Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

29 grudnia 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

Status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni nie mieli zapytań do omówionego projektu uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2022r. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/12, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

29 grudnia 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

Status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

 

Ad.7. Uchwalenie WPF na lata 2023-2028.

Radni nie mieli zapytań do omówionego projektu uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2022r. Przewodniczący rady odczytał  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach / uchwałę Nr 4200/VII/237/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2022 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki projekcie uchwały w sprawie: przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej. Następnie komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania.

Za/11, Przeciw/0, Wstrzymuje się/1. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Uchwalenie WPF na lata 2023-2028.

Jednostka

Rada Miejska w Żarkach

Wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

Data

29 grudnia 2022 r.

 

 

Typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

Status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

11

91.67 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

8.33 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

Nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

WSTRZYMAŁ SIĘ

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad.8. Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na rok 2023.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarki na rok 2023 omówiono i został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji wspólnej w dniu 28 grudnia 2022r.; Skarbnik Gminy Dorota Mucha omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach / uchwałę Nr 4200/VII/236/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem., oraz opinię/ Uchwałę Nr 4200/VII/236/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żarki. Radni nie mieli zapytań do omówionego projektu uchwały. Następnie komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania. Za/11, Przeciw/0, Wstrzymuje się/1. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na rok 2023.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

29 grudnia 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

11

91.67 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

8.33 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

WSTRZYMAŁ SIĘ

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żarki na lata 2023-2027.

Radni nie mieli zapytań do projektu uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2022r. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/10, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0, Nie głosowało/2 radnych.

Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żarki na lata 2023-2027.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

29 grudnia 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

Status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

nie głosowała

2

Cichoń

Jolanta

nie głosowała

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.

Radni nie mieli zapytań do projektu uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2022r. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/12, Przeciw/0, Wstrzymuje się/0.

Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

29 grudnia 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

Status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

Nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

nieobecna

5

Krulik

Dariusz

ZA

6

Labocha

Paweł

nieobecny

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że do Biura Rady Miejskiej nie wpłynęły interpelacje i wnioski.

 

Ad.12. Sprawy różne, bieżące.

  • Radny Adam Zamora dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w pomoc finansową dla poszkodowanej rodziny z Przewodziszowic w wyniku pożaru.

- Burmistrz Klemens Podlejski, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Pompa, oraz Wiceprzewodnicząca Rady Stanisława Nowak złożyli wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia Noworoczne.

 

Ad. 13. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym za udział w sesji i dokonał zamknięcia XLVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Agnieszka Winiel                                                                  Mariusz Pompa

Inspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Rady

Rady Miejskiej w Żarkach.                                                   Miejskiej w Żarkach.

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-17 12:01

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.