Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XLVII/292/2022

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2022r. » UCHWAŁA NR XLVII/292/2022

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLVII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.559 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 222,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ) oraz  art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 52.749.458,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 39.660.691,00 zł  i dochody majątkowe w wysokości 13.088.767,47 zł  -  zgodnie  z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 54.447.325,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 40.878.558,01 zł i wydatki  majątkowe w wysokości 13.568.767,47 zł - zgodnie  z tabelą nr 2 .
§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 190.000 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł,
2) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.697.867,01 zł  stanowi deficyt, który będzie pokryty w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6  ustawy o finansach publicznych.
§ 5. Ustala się przychody w kwocie 3.430.251,83 zł oraz rozchody w kwocie 1.732.384,82 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7. Ustala się:
1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 230.000 zł;
2) dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 2.800.000 zł;
3) dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 10.000 zł;
4) dochody budżetu z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 2.843.767,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:  a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
7) udzielania pożyczek z budżetu w roku budżetowym do wysokości 100.000 zł.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2022r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-03-28 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-03-28 12:55

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-01-17 10:41

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-01-17 10:41

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.