Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół XLV sesja Rady Miejskiej 27.10. 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół XLV sesja Rady Miejskiej 27.10. 2022 r.

Podtytuł: Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbyła się w dniu 27 października 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad w UMiG Żarki.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Bernacka

Aneta

obecna

 

2

Cichoń

Jolanta

nieobecna

 

3

Hamerla

Roman

obecny

 

4

Król

Wiolleta

obecna

 

5

Krulik

Dariusz

nieobecny

 

6

Labocha

Paweł

obecny

 

7

Maślankiewicz

Maciej

obecny

 

8

Nowak

Stanisława

obecna

 

9

Pompa

Mariusz

obecny

 

10

Radosz

Monika

obecna

 

11

Rarok

Łukasz

obecny

 

12

Szczepanek

Paulina

obecna

 

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

 

14

Warta

Roman

obecny

 

15

Zamora

Adam

obecny

 

 

obecni

12

wszyscy

15

procent

80,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
  i z wykonania uchwał.
 4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych złożonych wg, stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

7.1. Informacja o realizacji przez gminę Żarki zadań oświatowych za rok 2021/2022. – pkt. wprowadzony.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
 2. Sprawy różne, bieżące.
 3. Zamknięcie obrad XLV sesji.

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad Pan Mariusz Pompa stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.

 1. Głosowanie nad wprowadzeniem punktu informacja o realizacji przez gminę Żarki zadań oświatowych za rok 2021/2022.

głosowanie

Głosowanie nad wprowadzeniem punktu informacja o realizacji przez gminę Żarki zadań oświatowych za rok 2021/2022.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

27 października 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

nieobecna

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Krulik

Dariusz

nieobecny

6

Labocha

Paweł

ZA

7

Maślankiewicz

Maciej

ZA

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji Rady przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

 

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym; Sekretarz Gminy złożyła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady. Rada sprawozdania przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący stałych komisji złożyli sprawozdania o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Pani Dorota Mucha – skarbnik Gminy Żarki omówiła projekt uchwały. Zwiększa się z dochody bieżące  oraz wydatki bieżące o kwotę 2.494.410 zł na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku energetycznego i dodatku dla podmiotów wrażliwych. Zwiększa się dochody z wpłat rodziców na żywienie uczniów oraz  wydatki na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych o 152.000 zł. Zwiększa się dochody z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem instalacji solarnej na budynku osoby fizycznej będącej uczestnikiem projektu zrealizowanego przez gminę o kwotę 15.416, 61 zł oraz wydatki na wymianę instalacji o kwotę 16.229 zł. Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki rzeczowe (gaz, energia elektryczna) w szkołach i przedszkolu o kwotę 137.000 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000 zł na zadanie  "Cyfrowa Gmina Żarki ". Kwota 30.000 zł będzie stanowić wkład własny,  z dofinansowania ze środków UE gmina otrzymała kwotę 253.530 zł.  Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023, w ramach realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt informatyczny na wyposażenie urzędu gminy. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę pod budowę dróg o kwotę 167.812,39 zł.

Pan Radny Maciej Maślankiewicz zadaje pytanie czy gmina bierze udział w projekcie posiłek w szkole i w domu? Pani Dorota Mucha odpowiedziała, tak, bierzemy udział.

Pan Maciej Maślankiewicz zwraca uwagę, że gmina mogła złożyć wniosek do programu rządowego do dofinansowania posiłków w szkole. Posiłek w szkole i w domu jest dofinansowany jeżeli rodzina spełnia kryterium dochodowe. Pan Maciej Maślankiewicz zadaje rownież następne pytanie, jaka kwota jest dofinansowana na posiłki dla dzieci? Pan Przewodniczący Mariusz Pompa zabiera głos, zwracając uwagę, Panu Radnemu Maciejowi Maślankiewicz, że mógł zadać te pytania na komisji w poniedziałek, aby Pani skarbnik, oraz panie z księgowości mogły przygotować informacje na ten temat. Pan Maciej Maślankiewicz zadaje kolejne pytanie dotyczące programu cyfrowa gmina, czy w tym programie ujęto również wymianę serwera? Pani Dominika Horoszko udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Pani Dorota Mucha również zabrała głos w tym temacie, że gmina ogłosiła przetarg na zakup komputerów i sprzętu. Pan Burmistrz Klemens Podlejski zabiera głos mówiąc, że, sprzęt musi być porządny, a serwery odpowiednie, aby gmina mogła funkcjonować. 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowy na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 października 2022r. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/11, Przeciw/0, Wstrzymuje się/1. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

Wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

Data

27 października 2022 r.

 

 

Typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

11

91.67 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

8.33 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

nieobecna

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Krulik

Dariusz

nieobecny

6

Labocha

Paweł

ZA

7

Maślankiewicz

Maciej

WSTRZYMAŁ SIĘ

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani Dorota Mucha- skarbnik gminy omawia projekt uchwały. Radni nie mieli zapytań do przedstawionego projektu uchwały. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

Za/11, Przeciw/1, Wstrzymuje się/0. Głosowanie zakończono wynikiem przyjęto. Imienny wykaz głosowania nad ww. uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

jednostka

Rada Miejska w Żarkach

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

27 października 2022 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

 

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

11

91.67 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

1

8.33 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

ZA

2

Cichoń

Jolanta

nieobecna

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Krulik

Dariusz

nieobecny

6

Labocha

Paweł

ZA

7

Maślankiewicz

Maciej

PRZECIW

8

Nowak

Stanisława

ZA

9

Pompa

Mariusz

ZA

10

Radosz

Monika

ZA

11

Rarok

Łukasz

ZA

12

Szczepanek

Paulina

ZA

13

Świerdza

Henryk

nieobecny

14

Warta

Roman

ZA

15

Zamora

Adam

ZA

Ad. 7. Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych złożonych wg, stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dominika Horoszko Sekretarz Gminy przedstawiła informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach oraz Burmistrza Miasta i Gminy Żarki za rok 2021.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Pompa przedstawił Informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok. W wyniku analiz oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. /dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 7.1. Informacja o realizacji przez gminę Żarki zadań oświatowych za rok 2021/2022.

Zastępca Burmistrza Pan Jakub Grabowski omówił radnym informacje o realizacji przez Gminę Żarki zadań oświatowych za rok 2021/2022. /dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.

Przewpdnoczący Rady Miejskiej informuje, że interpelacje nie wpłynęły.

Wpłynął 1 wniosek od Pani radnej Wioletty Król. Przewodniczący odczytał wniosek i poinformował, że wniosek będzie zrealizowany na najbliższych posiedzeniach komisji. /dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 9. Sprawy różne, bieżące.

-Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu na 2022 rok udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja dotacji w wysokości 240 000,00 zł., przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Przybynów, kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła (1596r.):konserwacja techniczna ołtarza głównego i ściany wschodniej prezbiterium. Beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 250 938,45 zł. Dofinansowanie to jest realizowane w ramach programu Ochrona Zabytków. /dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

 • Pani radna Stanisława Nowak informuje, że otrzymała odpowiedź z Tauron, że przebudowa sieci niskiego napięcia nie jest możliwa. Na chwilę obecną nie ma w planie inwestycji przebudowy słupa przy ul. Leśnej i ul. Moniuszki.
 •  Pani radna Wioletta Król dziękuje w sprawie uporządkowania terenu wokół przystanku oraz za naprawienie zadaszenia na przystanku w miejscowości Jaworznik.
 • Przewodniczący Mariusz Pompa dziękuje za naprawę oświetlenia na osiedlu poetów.
 •  Pan radny Maciej Maślankiewicz zadaje pytanie w sprawie nagród dla nauczycieli, na jakie cele zostały spożytkowane pieniądze, które nie zostały wypłacone?
 • Pan Burmistrz Klemens Podlejski odpowiada, że pieniądze zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół na dostarczenie gazu i energii elektrycznej.
 • Pan radny Maciej Maślankiewicz zadaje kolejne pytanie czy został już wykonany audyt oświetlenia ulicznego? Pan Burmistrz Klemens Podlejski odpwiada, że audyt został opracowany jest w nim podana ilość oraz moc lamp ulicznych.
 • Pani skarbnik Dorota Mucha informuje, jak wygląda sytuacja w budżecie na obecną chwilę, że są dalsze straty w PIT. Dochody są o wiele mniejsze z różnych przyczyn.
 • Pani Aneta Bernacka zadaje pytanie czy jest możliwość przycięcia drzew przy ul. Zielonej ponieważ zasłaniają oświetlenie uliczne, oraz czy już coś wiadomo w sprawie uregulowania stanu ul. Zielonej. Pan Burmistrz Klemens Podlejski, że sprawa jest w trakcie zbierania niezbędnej dokumentacji.

Ad. 10. Zamknięcie obrad XLV sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w sesji i dokonał zamknięcia XLV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Agnieszka Winiel                                                                  Mariusz Pompa

Inspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Rady

Rady Miejskiej w Żarkach.                                                   Miejskiej w Żarkach.

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-28 14:22

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.