Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 67/2022

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2022 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 67/2022

Podtytuł: Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16.11.2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Żarki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2022.559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Żarki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 67/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16.11.2022r.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Przestrzeganie regulaminu obowiązuje Najemców oraz innych osób korzystających
z lokali.
2.    Najemca lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób - zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu oraz za przestrzeganie Regulaminu przez swoich gości.
3.    Mieszkańcy nieruchomości mogą korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych stosownie do ich przeznaczenia.
4.    W lokalu mogą zamieszkiwać tylko osoby uprawnione tj. zgłoszone Wynajmującemu – Gminie Żarki i na których pobyt Wynajmujący wyraża zgodę.
5.    Najemca nie może dokonywać żadnych zmian w lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

II.    OBOWIĄZKI NAJEMCY
1.    Najemca oraz wszyscy Mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i higieniczno – sanitarnym w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami i umową najmu oraz przestrzegać porządku domowego.
2.    Najemca oraz wszyscy Mieszkańcy są zobowiązani dbać o czystość i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją części budynków przeznaczone do wspólnego użytku, jak klatki schodowe, korytarze, ganki wejściowe pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynków.
3.    W przypadku wystąpienia na nieruchomości pożaru, awarii urządzeń lub innych zdarzeń grożących powstaniem szkody bądź niebezpieczeństwem dla Mieszkańców należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję itp.) oraz Wynajmującego.

III.    PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.    Wszyscy Mieszkańcy, oprócz dbałości o posesję, zobowiązani są do wzajemnej pomocy
i niezakłócania spokoju innych Mieszkańców.
2.    Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. W tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić sen użytkownikom innych lokali lub powodować hałas mogący ten sen zakłócić. W tych godzinach nie należy przeprowadzać żadnych prac budowlanych, wykonywać remontów bądź napraw urządzeń stanowiących wyposażenie lokali lub budynku, chyba że jest to niezbędne w celu usunięcia awarii.
3.    Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych, między innymi do wykonywania obowiązkowych szczepień, niezwłocznego sprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta oraz do wyprowadzania psów pod nadzorem.
4.    Podlewanie kwiatów ustawionych na parapetach okien powinno odbywać się w taki sposób aby woda nie ściekała po murze, nie brudziła i niszczyła elewacji budynków.
5.    W piwnicach, korytarzach, komórkach, gankach wejściowych itp. nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących środków chemicznych, materiałów wybuchowych, produktów stanowiących żer dla gryzoni itp.
6.    Piwnice, strychy, komórki oraz pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości
 i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
7.    Zabrania się umieszczania w częściach wspólnych budynku a zwłaszcza w częściach stanowiących ciągi ewakuacyjne przedmiotów utrudniających korzystanie z tych pomieszczeń, a także stwarzających zagrożenie pożarowe.
8.    Zabrania się naprawiać we własnym zakresie bezpieczników poza obrębem mieszkania, dokonywania samowolnych przeróbek w instalacjach zaliczonych do części wspólnych nieruchomości oraz manipulowania przy instalacji elektrycznej. W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej należy w miarę możliwości je zabezpieczyć, po czym natychmiast zawiadomić pogotowie energetyczne oraz Wynajmującego.
9.    Zabrania się instalowania bez zgody Zarządcy indywidualnych anten radiowych
 i telewizyjnych na dachu i ścianach budynku.
10.    Śmieci i odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych w tym celu pojemników wg rodzaju odpadów oraz zamykać pokrywy tych pojemników. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów na klatkach schodowych i w obejściu budynków, Najemca obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczenie.
11.    Zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu w pomieszczeniach wspólnych budynków, a w szczególności w piwnicach, w pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzach, na strychu i na klatkach schodowych.
12.    Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie posesji obciążają Najemcę, który szkodę spowodował, przy czym mają zastosowanie  przepisy Rozdziału I pkt. 2.
13.    Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień niniejszego regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie posesji przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

IV.    PRZEPISY KOŃCOWE
1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Wynajmującego.
2.    Regulamin obowiązuje wszystkich Mieszkańców budynków.
3.    Uwagi, wnioski i zażalenia mieszkańców o nieprzestrzeganiu niniejszego regulaminu przez Mieszkańców powinny być na piśmie kierowane do Wynajmującego.
4.    Uchylanie się od przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez mieszkańców może spowodować skierowanie wniosku do właściwych organów o ukaranie osób odpowiedzialnych na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.
5.    Rażące i uporczywe naruszanie regulaminu, wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu może stanowić w stosunku do Najemcy podstawę do wypowiedzenia umowy najmu.
6.    Regulamin zostanie podany do wiadomości Mieszkańców poprzez przekazanie go Najemcom oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych.

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-18 12:16

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.