Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 60 /2022

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2022 Zarządzenia » Zarządzenie nr 60 /2022

Podtytuł: Zarządzenie nr 60 /2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 września 2022 r. w sprawie: ustalenia regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Juromania 2022 w Żarkach organizowanego w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia 5 w dniach 17-18.09.2022r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W dniach 17-18.09.2022r. na terenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach odbędzie się wydarzenie pod nazwą Juromania 2022 w Żarkach. Uczestników wydarzenia obowiązywać będzie następujący regulamin:
1. Regulamin został wydany przez Gminę Żarki – administratora Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (zwanego w dalszej części regulaminu Muzeum) – Obiektu na Szlaku Zabytków Techniki i obowiązuje w dniach 17-18.09.2022r. na terenie w/w obiektu.
2. Regulamin obowiązuje każdą z osób przebywających na terenie Muzeum w dniu wydarzenia. Każda z tych osób zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji programu wydarzeń, a w szczególności w czasie zwiedzania obiektu oraz uczestniczenia w innych atrakcjach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie obiektu i korzystania przez nie z terenu, na którym realizowany jest program wydarzeń.
4. Impreza ma charakter otwarty i wstęp na teren imprezy  jest wolny. Liczba uczestników mogących skorzystać z części zawartych w programie wydarzeń - tj. zwiedzania w budynku Muzeum – jest ograniczona i w przypadku dużej frekwencji o możliwości skorzystania z danej atrakcji decydować będzie kolejność przybycia.
5. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu uczestników wydarzenia i nie utrudniający innym uczestnikom udziału w wydarzeniach.
6. Osoby przebywające na terenie imprezy  są zobowiązane do stosowania się do zaleceń obsługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wydarzeń.
7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
8. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz zaburzających percepcję.
9. Za przebywające na terenie imprezy osoby w wieku do 18 roku życia odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni/rodzice.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę lub zniszczenie mienia Uczestników.
11. Obsługa ma prawo do: upominania Uczestników w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, wyproszenia z terenu imprezy osoby zakłócającej porządek, uniemożliwiającej lub utrudniającej innym udział w wydarzeniach, zagrażającej bezpieczeństwu własnemu oraz innych, naruszającej Regulamin oraz przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych Uczestników, przebywających na terenie obiektu.
12. Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się na terenie Muzeum w oznakowanym miejscu.
13. Osoby uczestniczące w programie wydarzeń wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych informacyjnych i promocyjnych materiałach filmowych, fotograficznych, radiowych, prezentacjach oraz innych publikacjach na wszystkich polach eksploatacji, realizowanych przez Organizatora lub dla celów Jemu służących zgodnie z Informacją  o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Załącznik nr 1 Zarządzenia.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania czynników zewnętrznych, przede wszystkim warunków atmosferycznych.
15. Organizator przeprowadzi wydarzenie zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
16. Regulamin jest udostępniony uczestnikom wydarzenia poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumzarki.pl oraz wywieszenie na terenie Muzeum.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Informacje

Rejestr zmian

2022-09-16 13:54

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.