Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: Referenta w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17  42-310 Żarki                             

Nazwa stanowiska: referent w referacie Gospodarki Komunalnej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

-  posiadanie obywatelstwa  polskiego,

-  wykształcenie min. średnie,

-  co najmniej 2- letni staż pracy,

-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

   przestępstwo skarbowe,

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania  dodatkowe:

- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym; kodeksu postępowania administracyjnego;
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochotniczych strażach pożarnych

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniami do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,

- prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Żarkach,

- prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,

- wydawanie  kart drogowych kierowcom OSP i rozliczanie ich ze zużytego paliwa i olejów

   przez samochody pożarnicze,

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów strażackich,

- naliczanie członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. powyższym stanowiskiem wiąże się również konieczność wizytowania targowiska miejskiego w Żarkach. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc lipiec 2022 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;

-  kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie;

-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

-  oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań;

-  oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 - oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

 - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.                                              

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji”  należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl

 

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

Żarki, dnia 08.08.2022 r.  

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-08-08 12:54

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.