Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Jaworznik 4 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. Nr 878 obręb Jaworznik , gm. Żarki ”.

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, ust.4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2022r. , poz.1021 z poźn. zm.) - dalej  u. o.u.i.o.ś.,

oraz

 w związku z art. 104 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego  ( t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1124 ) – dalej k.p.a.

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa –Handlowo – Usługowego  „Adamis”  Import-Export Sp. z o. o.  ul. Długa 20, 42-310  z dn. 24.05.2022 r.

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach   

    postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

    przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Jaworznik 4 o mocy do 1 MW

    wraz z   niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. Nr 878 obręb Jaworznik ,

    gm.  Żarki ”.

II. Wskazuję warunki realizacji przedsięwzięcia:

 1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne.
 2. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
 3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić; stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego .
 4. Teren inwestycji należy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń  gruntu  substancjami ropopochodnymi.
 5. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń  do gruntu lub wód należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii .
 6. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju , pod wszystkimi transformatorami wykonać szczelną misę olejową o pojemności zapewniającej przejęcie powyżej 110% objętości oleju znajdującego się w transformatorze .
 7. Czyszczenie elementów instalacji, w tym paneli słonecznych prowadzić zastosowaniem metod bezwodnych lub z użyciem  wody bez dodatku chemicznych środków myjących.

 

 

UZASADNIENIE

            W dniu 24.05.2022r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa –Handlowo – Usługowego  „Adamis”  Import-Export Sp. z o. o.  ul. Długa 20 , 42-310  Żarki

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

W związku z art. 75 ust.1 pkt,4 ww. ustawą u. o.u.i.o.ś.  decyzję tę wydaje tut. Organ.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

a) kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), wraz z wymaganymi załącznikami,

b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej .

W związku z powyższym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 powyżej przywołanej  ustawy.

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ) kwalifikuje się jako  mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  o którym mowa w ;

 • §3 ust. 1 pkt. 54, lit. a  t.j zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo –Handlowo – Usługowego  „Adamis”  Import-Export Sp. z o. o. 

Przedsięwzięcie to nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane o złożonym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działce o  numer   geod. 878  obrębu  ewidencyjnego  Jaworznik.  

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepisy art. 49 ww. ustawy kpa i o wszczęciu postępowania zawiadomiono strony obwieszczeniem  z dnia 06.06.2022r.   nr: R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2022. T.Z..  

W oparciu o art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4  ww. ustawy u. o.u.i.o.ś. pismem nr   R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2022. T.Z z dnia 01.06.2022r. zwrócono się do:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach,
 • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

1. Pismem nr WOOŚ.4220. 333.2022.EJ      z          dnia  24.06.2022r. Regionalny Dyrektor       Ochrony    Środowiska  w Katowicach wydał opinię, w której  zostało zajęte stanowisko,  że           nie istnieje konieczność      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż

    przedsięwzięcia.

2. Opinią Sanitarną nr NS/NZ9022.2,12.2022   z     dnia     15.06.2022r. Państwowy Powiatowy           Inspektor Sanitarny  w Myszkowie  zajął stanowisko o braku konieczności  przeprowadzenia         oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia.

3. Opinią nr PO.ZZŚ.5.435.286.2022.AC z dnia 23.06.2022r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód

    Polskich w Sieradzu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego,  także zajął stanowisko, że nie          

    stwierdza się potrzeby       przeprowadzenia oceny oddziaływania        na środowisko           

    dla       tegoż przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie na konieczność określenia        w        

    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wskazanych w  punktach

    od 1 do 5         niniejszej opinii. Warunki wynikające z ww. opinii mają na celu           

    zapewnienie należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo wodnego w trakcie realizacji

     przedsięwzięcia.

   

Tutejszy Organ mając na uwadze ww. opinie  oraz po dokonaniu analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny uznał, że przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji środków planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Uznał również, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy  u. o.u.i.o.ś. , a w szczególności stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Obwieszczeniem  nr R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020T.Z.   z dnia 28.06.2022r.tutejszy Organ zawiadomił strony że zostały zebrane wystarczające dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia.

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wglądu w akta sprawy i jednocześnie nie wniosła żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Powyższe obwieszczenia   zamieszczono na okres 14 dni na tablicach  ogłoszeń w sołectwie Jaworznik, w UMiG Żarki,  oraz w Biuletynach Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta I Gminy. Tym samym wypełniono dyspozycje art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ww. ustawy k.p.a. - powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Przedsięwzięcie to polegać będzie na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Jego realizacja wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia prowadzona będzie w oparciu o istniejące drogi publiczne. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z niwelacją gruntu ani przenoszeniem mas ziemnych. Zachowana będzie biologiczna czynność terenu inwestycji za wyjątkiem niewielkiej powierzchni zajętej przez metalowe słupy, na których montowane będą panele fotowoltaiczne oraz stacja transformatorowa (wylanie fundamentów). Stoły fotowoltaiczne, o konstrukcji aluminiowej posadowione zostaną bezpośrednio w gruncie. Jako fundament dla ich posadowienia zastosowany zostanie profil wbijany w grunt. W celu zachowania powierzchni biologicznie czynnej, obszar pod panelami i między nimi pozostanie obsiany trawą. W obrębie nieruchomości nie występuje zieleń wysoka , w związku z czym inwestor nie przewiduje konieczności wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w obrębie terenu przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania żadnych gatunków chronionych zwierząt, roślin czy grzybów. W celu ograniczenia oddziaływania na ornitofaunę prace związane z posadowieniem paneli fotowoltaicznych i przekształceniem terenu realizowane będą poza okresem lęgowym.

W wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji urządzone zostaną składowiska materiałów i wyrobów, a także pojemniki do czasowego magazynowania Czas robót budowlanych skrócony zostanie do niezbędnego minimum, a prowadzenie robót przy użyciu sprzętu mechanicznego odbywać się będzie tylko w porze dziennej tj. od 6,00 do 22,00. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji.

Organizacja prac budowlanych, obejmująca prawidłowe zarządzanie wykorzystywanymi surowcami i maszynowym oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska. W przedmiotowej instalacji zastosowany zostanie statyczny układ ustawienia paneli oraz system szyb z powłoką antyrefleksyjną zapobiegający efektowi olśnienia w trakcie eksploatacji. Chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza pomiędzy szparami oddzielającymi panele. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana instalacja nie będzie wymagała stałej obsługi, zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Energia elektryczna z wnioskowanej inwestycji będzie przesyłana podziemną linią kablową do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji mogą powstawać niewielkie ilości Ścieków socjalno-bytowych w toalecie przenośnej. Ścieki te będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego zbiornika,  a następnie wywożone wozem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

Mycie paneli fotowoltaicznych będzie odbywało się 1-2 razy do roku przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez  domieszek jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Woda po oczyszczeniu paneli będzie spływała po konstrukcji na grunt i swobodnie w niego wnikać.

Ewentualne prace serwisowe urządzeń prowadzone będą w miejscach do tego wyznaczonych przy zastosowaniu zabezpieczeń gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. W instalacji zastosowany zostanie transformator olejowy posadowiony w obrębie kontenerowej stacji transformatorowej. Stanowisko transformatora wyposażone zostanie w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju krążącego w układzie. Wody opadowe z terenu zajmowanego przez inwestycję będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Ogrodzenie terenu przedsięwzięcia wykonane zostanie przy użyciu ogrodzenia siatkowego z przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia celem umożliwienia swobodnej migracji małych zwierząt.

W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady będą magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposób niekolidujący z prowadzonymi robotami  i spełniającymi wymogi BHP. Odpady będą magazynowane selektywnie według rodzaju kodu  i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorców lub w uporządkowanych pryzmach. Przed  oddaniem instalacji do użytku wszystkie odpady zostaną przekazane a teren ostatecznie  uporządkowany. 

Na etapie eksploatacji nie będą powstawać żadne stałe odpady, gdyż jest to obiekt bezobsługowy.  Jedynie mogą powstawać niewielkie ilości odpadów  związanych ze zużywaniem i serwisowaniem urządzeń. Odpady te będą powstawały niecyklicznie  i będą zbierane przez zewnętrzną firmę serwisową. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Obrębie Otuliny parku Krajobrazowego Orlich Gniazd stanowiącej obszar chronionego krajobrazu. Biorąc pod uwagę ww. czynniki oraz fakt iż przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach rolniczych należy uznać, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe i przyrodnicze objęte ochroną w ramach ww. formy ochrony przyrody.

W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne  obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary objęte  ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

W odniesieniu do z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy u. o.u.i.o.ś.   ustalono, że według charakterystyki  Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach  JCWPd o kodzie która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym.  Jest ona monitorowana, a ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona.  JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną  do spożycia. planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni  Jednolitej Części Wód Powierzchniovvy•ch (JCWP) Warta do Bożego Stoku o kodzie  PLRW600061811529. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana  i jest określona jako „zagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP  przedłużono termin osiągnięcia celu Środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. 

W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty  do roku 2027. 

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza  się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze  dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1967). 

Planowana inwestycja pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

W strefie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowisk archeologicznych. Obszar inwestycji znajduje się poza terenami objętymi ochroną konserwatorską.

Przy przyjętych założeniach stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

 

 

 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji .

 

POUCZENIE

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania poprzez doręczenie organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. Skutkiem prawnym zrzeczenia się odwołania przez ostatnią ze stron jest z dniem doręczenia jej oświadczenia organowi pierwszej instancji, nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności i prawomocności, co zamyka zarówno drogę złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jak i prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

 

 

W załączeniu: 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują:

 

 1. Przedsiębiorstwo –Handlowo – Usługowe  „Adamis”  Import-Export Sp. z o. o.  ul. Długa 20 , 42-310 Żarki,
 2. Pozostałe strony postępowania, wg. art. 49 KPA
 3. a.a .

 

Do wiadomości ( zgodnie z art.74 ust.4 oraz 86a ww ustawy ):

 

 1. Państwoy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie.
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Katowicach.
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji

R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2022T.Z.

z  dnia 22.07.2022r.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej Jaworznik 4 

o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. Nr 878 obręb Jaworznik,  gm. Zarki. Na działce objętej wnioskiem, pokrycie roślinne i struktura terenu są przekształcone  działalnością człowieka — trwały użytek zielony wraz napowietrzną linią niskiego napięcia.

Podczas  realizacji i eksploatacji inwestycji zmianie ulegnie dotychczasowe wykorzystanie terenu. 

Etap realizacji inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane: 

 •  roboty przygotowawcze; 

 •  roboty budowlane (montaż stołów i ogrodzenia terenu, wykopy pod okablowanie i stacje 

    transformatorowe); 

 •  roboty instalacyjne (montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów, stacji 

    transformatorowej, ewentualnych magazynów energii oraz układanie kabli elektrycznych); 

 •  roboty porządkowe. 

 

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wymaga wybudowania kilku 

ze sobą technologicznie obiektów, w skład których wchodzić będą: 

 •  konstrukcje stołów pod moduły fotowoltaiczne (ilość i rozmiar stołów zależą od typu 

    zastosowanych paneli fotowoltaicznych); 

 •  panele fotowoltaiczne — ilość paneli fotowoltaicznych uzależniona będzie od mocy panelu 

    użytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, że całkowita moc 

    zainstalowana nie przekroczy 1 MW; 

 •  inwertery—urządzenia zamieniające prąd stały na prąd zmienny w ilości odpowiednio dobranej 

    na etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi; 

 •  kontenerowa stacja transformatorowa — 1 szt. (moc oraz powierzchnia zabudowy w zależności 

    od sposobu podłączenia do sieci elektroenergetycznej, parametry stacji będą zależeć 

    od technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej); 

 •  kontenerowe magazyny energii; 

 •  ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurówki; 

 •  nieutwardzony dojazd stacji transformatorowej SN o szerokości do ok. 5 metrów 

 •  wyprowadzenie mocy linią kablową lub napowietrzną zgodnie z wydanymi warunkami 

     przyłączeniowymi. 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wykonana zostanie z modułów fotowoltaicznych 

monokrystalicznych lub polikrystalicznych, które będą zainstalowane na tzw. „stołach" pod kątem 

od 50 do 450. Ilość paneli oraz konstrukcji będzie zależna od mocy i modelu modułu, który zostanie  wykorzystany do realizacji inwestycji a także od ostatecznej całkowitej mocy instalacji. Farma  fotowoltaiczna będzie składać będzie się ze stołów układanych w rzędy odpowiednio od siebie  odsuniętych, celem uniknięcia zacieniania się paneli. Montaż stołów pod panele fotowoltaiczne nie  będzie wymagał kotwienia do betonowych fundamentów. Stoły zakotwione zostaną bezpośrednio  w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych palowanych na odpowiedniej głębokości .

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-22 07:39

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.