Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXXIX/264/2022

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2022r. » UCHWAŁA NR XXXIX/264/2022

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXXIX/264/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724), Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żarkach:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie gminy Żarki wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) od sprzedaży każdej sztuki zwierzęcia gospodarskiego, w zależności od rodzaju zwierzęcia:
a) konie – 5,00 zł;
b) bydło o masie ciała równej lub wyższej niż 200 kg – 5,00 zł;
c) bydło o masie ciała poniżej 200 kg  – 3,00 zł;
d) pozostałe zwierzęta gospodarskie – 2,00 zł;
2) od sprzedaży rzeczy, w zależności od sposobu sprzedaży:
a) przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika lub przyczepy – 33,00 zł;
b) pozostałe sposoby sprzedaży – 5,00 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. Do   poboru   dziennej   opłaty   targowej   wyznacza   się   inkasentów:
1) Elżbieta Biedroń;
2) Marzanna Jeleń;
3) Jolanta Jurczyk;
4) Barbara Nowak;
5) Urszula Warzecha;
6) Dariusz Cichoń;
7) Kamil Rasztabiga.
§ 6. Ustala się następujące zasady i terminy rozliczania inkasentów z zebranych opłat oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso:
1) inkasent zobowiązany jest do wpłacenia pobranej opłaty targowej na rachunek bankowy gminy Żarki w terminie 2 dni po terminie płatności opłaty targowej;
2) rozliczenie inkasentów z pobranych bloczków opłaty targowej i odprowadzonych kwot odbywa się co miesiąc poprzez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach;
3) z tytułu poboru opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30 % pobranych opłat.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarkach Nr XIV/89/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2022r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-01 15:16

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.