Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: inspektora ds. przeciwpożarowych

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 
42-310 Żarki                             

Nazwa stanowiska: inspektor ds. przeciwpożarowych

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

-  posiadanie obywatelstwa  polskiego,

-  wykształcenie średnie,

-  co najmniej 5- letni staż pracy,

-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

   przestępstwo skarbowe,

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania  dodatkowe:

- znajomość przepisów:  ustawy o samorządzie gminnym; Kodeksu Postępowania Administracyjnego; ustawy o ochronie przeciwpożarowej; ustawy o ochotniczych strażach pożarnych; rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy

 1. wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 2. określanie potrzeb finansowych jednostek ochotniczej straży pożarnej z gminy Żarki

     i zgłaszanie ich do budżetu gminy;

 1. współdziałanie z komendantem powiatowym  PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska na obszarze gminy;
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem konserwacji i utrzymaniem w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu, środków

     transportu, odzieży oraz umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń w jednostkach

     OSP w gminie;

 1. współudział w organizowaniu gminnych zawodów sportowo-pożarniczych;
 2. aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na zebraniach ocen

     dotyczących działań ratowniczych;

 1. udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia ratowników oraz

     organizowanie szkoleń i ćwiczeń;

 1. współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego;
 2. koordynowanie funkcjonowania Krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę;
 3. prowadzenie  profilaktyki przeciwpożarowej, współpraca ze szkołami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
 4. udział w pracach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.”

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku na pierwszym piętrze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. powyższym stanowiskiem wiążą się również wyjazdy poza teren gminy. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc kwiecień 2022 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;

-  kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie;

-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

-  oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań;

-  oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 - oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

 - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.                                              

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przeciwpożarowych”  należy składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 maja 2022 roku
do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl

Żarki, dnia 16.05.2022 r.  

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-16 13:19

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.