Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2020T.Z. z dnia 02.02.2022r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2020T.Z. z dnia 02.02.2022r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz z przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej w m. Żarki .

                Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm. ), oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U.2021. poz. 2373 ze zmianami )

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 31.01.2022 r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  :

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej tłocznej  oraz z przepompowni  ścieków wraz z zasilaniem  energetycznym w ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej w m. Żarki .

Czynności te zostały  na wniosek  Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki reprezentowanej przez firmę „EKOPROJEKT’ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  IWONA CHADRYŚ , ul. Bursztynowa 80/1, 42-202 Częstochowa .

Przedsięwzięcie to realizowane  będzie na  działkach  o nr  geod. :

Dane dotyczące działek: DZIAŁKI INWESTYCYJNE DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI: 2556/16, 2556/10, 2556/6, 2556/12, 2557, 2558/2, 2556/14, 2556/13, 2559, 2560/1, 2562, 2565/2, 2565/1, 2566/3, 2460, 2566/2, 2566/1, 2457, 2455/1, 2456, 2458, 2443/9, 2443/8, 2443/7, 2459, 2575/9, 2441/1, 2438/1, 2584/1, 2438/12, 2438/7, 2438/5, 3737/8, 3737/22, 3737/4, 3737/25, 3737/19, 3737/9, 2433/2, 2432/2, 2432/3, 2431/3, 2431/4, 2431/5, 2431/12, 2430/2, 2430/9, 2430/15, 2429/9, 2429/24, 2429/10, 2428/4, 2429/20, 2429/21, 2428/5, 2423/1, 2413/14, 2413/15, 2414/2, 2422, 2421/16, 2415/1, 2411/1, 2406/3, 2405/3, 2461/4, 2442/1, 2442/2, 2575/17, 2441/2, 2585/1, 2585/2, 2438/11, 2438/14, 2440/2, 2439/2, 2439/1, 2431/11, 2429/25, 2427/1, 2427/2, 2425/1, 2425/2, 2426/1, 2426/2, 2424/1, 2424/2, 2423/2, 2413/12, 2413/13, 2413/16, 2413/17, 2413/18, 2413/19, 2413/21, 2413/22, 2413/23, 2411/2, 2415/2, 2421/19 - obręb Żarki.

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest  Gmina Żarki , ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicy  ogłoszeń  w pobliżu miejsca  planowanego przedsięwzięcia ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz w:

  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ,
  •   miejscu  planowanego przedsięwzięcia .

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia.

W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-09 11:08

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.