Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór. Stanowisko urzędnicze. Referat Gospodarki.

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Nabór. Stanowisko urzędnicze. Referat Gospodarki.

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17
42-310 Żarki                             
Nazwa stanowiska: inspektor

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy
1.Wymagania niezbędne:
-  posiadanie obywatelstwa  polskiego,
-  wykształcenie wyższe,
-  co najmniej 3 letni staż pracy,
-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwo skarbowe,
-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.
2. Wymagania  dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
- znajomość topografii gminy Żarki.
3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy
1/ prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem  drogami, placami i parkami gminnymi
w tym m.in.:
-  wydawanie zezwoleń na lokalizacje w  pasie drogowym obiektów nie związanych
   z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego,
-  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat,
- uzgadnianie lokalizacji zjazdów w pasie drogowym,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie dróg, placów i parków,
2/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej w tym organizowanie przeglądów kominiarskich, energetycznych. poż. w budynkach komunalnych, prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu,
3/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
4. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń  biurowych. Z powyższym stanowiskiem wiążą się również wyjazdy po terenie gminy. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.
5. Informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc lipiec 2021 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.
Wymagane dokumenty:
-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia
-  kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie
-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe
-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).
-  oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań
-  oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe
 - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji                                               
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji”  należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku
do godziny 15.30.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie
internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl
Żarki dnia 13.08.2021 r.  
 
Klemens Podlejski
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-13 13:27

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.