Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór. Komendant SM.

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Nabór. Komendant SM.

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze, urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze, urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17,
42-310 Żarki                             
Nazwa stanowiska: Komendant Straży Miejskiej
Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy
1.Wymagania niezbędne:
-  posiadanie obywatelstwa polskiego;
- wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: bezpieczeństwo publiczne, administracja, prawo;
- ukończone 21 lat;  
- co najmniej pięcioletni staż pracy;
-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych;
-  nienaganna opinia;
- uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- sprawność  pod względem fizycznym i psychicznym;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów na podstawie których funkcjonuje Straż Miejska t.j: ustawa
o samorządzie gminnym, ustawa o strażach gminnych, ustawa kodeks wykroczeń,  ustawa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
- ukończenie kursu podstawowego dla strażników gminnych;
- mile widziane posiadanie doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych zapewniających  porządek i bezpieczeństwo publiczne;
- umiejętność kierowania zespołem i dobrej organizacji pracy;
- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność;
- posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;
- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
- znajomość topografii gminy Żarki.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
-  zapewnienie sprawnego funkcjonowania straży miejskiej;
-  kierowanie bieżącą działalnością straży miejskiej;
- realizacja zadań  i obowiązków wynikających z ustawy o straży gminnej, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego;
-   współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego;
-  bieżąca analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Żarki
i dostosowywanie zadań straży miejskiej do występujących zagrożeń i potrzeb;
- podejmowanie działań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

4. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych.
Praca przy komputerze. Praca w budynku oraz praca w terenie. Praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej.

5. Informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej społecznej wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 - kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;
-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
-  kserokopia dowodu osobistego;
-   kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2019.1282 t.j. z póź. zm.);
 - oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem komendanta straży miejskiej;
- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych;
 - oświadczenie o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach”  należy składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 września 2021 do godziny 15.30.
Dokumenty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej zarki.bip.jur.pl
Uwaga:
- dokumenty lub oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane lub potwierdzone
za zgodność z oryginałem

Żarki, dnia 13.08.2021r

 

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

                                                                                                 mgr  Klemens Podlejski

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-13 13:20

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.