Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 21/2021

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2011 Zarządzenia » Zarządzenie nr 21/2021

Podtytuł: Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie możliwości umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego budynku socjalnego „Letniej kawiarenki” stanowiącego własność Gminy Żarki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 15 zzzg  ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1
1. Umarza się należność czynszową za dzierżawę budynku socjalnego „Letniej kawiarenki” stanowiącej własność Gminy Żarki w wysokości 85%.
2. Umorzenie należności czynszowej, o której mowa w §1 ust. 1, dotyczy dzierżawcy majątku do którego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) jak również w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367) odnosi się zakaz prowadzenia do dnia 28 marca 2021 r. przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty, działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z) z wyjątkiem przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc. Do dzierżawcy znajdzie również zastosowanie zakaz jak w § 9 ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
Dzierżawca prowadzi działalność ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A.Przedmiot dzierżawy został wydzierżawiony celem prowadzenia działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) do dnia 3 maja 2021 r. zgodnie z którym, ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z) za wyjątkiem przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.. Dzierżawca, z przyczyn od siebie niezależnych, nie posiada zatem żadnej możliwości wykorzystania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem. Do dzierżawcy nie mają zastosowania wyjątki wskazane w § 9 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367) oraz § 9 ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512), gdyż dzierżawca nie realizuje usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.
3. Umorzenie dotyczy należności czynszowych za okres od 15 marca 2021 roku do 15 maja 2021 r.
4. Umorzenie następuje na podstawie wniosku złożonego przez dzierżawcę budynku Pana Tomasza Gawareckiego. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów stwierdzono, że nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej dzierżawcy.
 
§ 2
1. Pomoc, o której mowa w niniejszym zarządzeniu, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
2. Przy ubieganiu się o pomoc, o której mowa w ust. 1, wymaga się złożenia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Podmiot ubiegający się o pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy publicznej jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości takiej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-14 12:56

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.