Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół Sesja 09.03.2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół Sesja 09.03.2021

Podtytuł: PROTOKÓŁ XXVII sesja Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 09 marca 2021 r. Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbyła się w dniu 09 marca 2021 roku w sali MGOK w Żarkach.

W sesji uczestniczyli radni, sołtysi oraz przewodniczący osiedli - listy obecności w załączeniu.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp    nazwisko    imie    status    podpis
1    Bernacka    Aneta    nieobecna    
2    Cichoń    Jolanta    obecna    
3    Hamerla    Roman    obecny    
4    Król    Wiolleta    obecna    
5    Labocha    Paweł    obecny    
6    Maślankiewicz    Maciej    obecny    
7    Nowak    Stanisława    nieobecna    
8    Pompa    Mariusz    obecny    
9    Radosz    Monika    obecna    
10    Rarok    Łukasz    obecny    
11    Szczepanek    Paulina    obecna    
12    Świerdza    Henryk    obecny    
13    Warta    Roman    obecny    
14    Zamora    Adam    obecny    
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny    


obecni    12
wszyscy    15
procent    80,00 %
Kworum zostało osiągnięte
 
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.
9. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
10. Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
12.  Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14. Sprawy różne, bieżące.
15. Zamknięcie obrad XXVII sesji.

1. Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad  Mariusz Pompa stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.
2. Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji Rady - przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.
3. Burmistrz  MiG Żarki złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym; Sekretarz Gminy złożyła sprawozdanie z   realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady. Rada sprawozdania przyjęła do wiadomości.
4. Przewodniczący stałych komisji złożyli sprawozdania o pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozytywnie zaopiniowała komisja gospodarki i mienia w dniu 19 lutego 2021r.,
- Z-ca burmistrza Jakub Grabowski przedstawił informację, dlaczego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi zostać podwyższona.
- Pan Radny Adam Zamora przedstawił propozycję dla Radnych w sprawie 50% zniżki dla rodzin, które posiadają kartę dużej rodziny. Złożył w tej sprawie wniosek formalny do Przewodniczącego Rady i poprosił pozostałych  Radnych o pozytywne odniesienie się do jego propozycji.
- Z-ca burmistrza Jakub Grabowski odniósł się do propozycji Radnego Adama Zamory, że jest to bardzo dobra inicjatywa, że karta dużej rodziny może również dotyczyć opłat za śmieci, ale duża liczba rodzin będzie chciała skorzystać z karty i musielibyśmy zabezpieczyć środki przez pozostałych mieszkańców, którzy karty nie posiadają. W-ce burmistrz poruszył również temat, że radny Zamora nie wskazał źródła z jakiego pozyskać pieniądze w sprawie niedoboru.
- Radny Zamora odpowiedział, że ma inne dane, z informacji wynika że jest to 240 osób czyli około 35 rodzin co daje kwotę około 3 tyś zł miesięcznie.
-Z-ca burmistrza odpowiedział, że pozostali mieszkańcy musieliby zapłacić więcej, z tym, że te dane, które posiada radny Zamora nie mogą być brane pod uwagę ponieważ muszą być brane pod uwagę wszystkie osoby, które są uprawnione do korzystania z karty dużej rodziny. Stawka 25 zł stała by się stawką nie aktualną, musielibyśmy podwyższyć stawkę tak, aby system się zbilansował.   
-Przewodniczący potwierdził, że wniosek formalny został przyjęty i zostanie przegłosowany.
- Z-ca burmistrza Jakub Grabowski poprosił, aby radni przyjęli projekt uchwały jaki został przedstawiony a na kolejną sesję przygotujemy rozwiązanie dot. zniżki dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny.
-  Przewodniczący zadał pytanie Radnemu Adam Zamora czy podtrzymuje swój wniosek? Radny Zamora odpowiedział, że podtrzymuje i prosi o poddanie wniosku pod głosowanie.
5. Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Adama Zamory do uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

głosowanie    Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Adama Zamory do uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    3    25 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    6    50 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    3    25 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    WSTRZYMAŁA SIĘ
3    Hamerla    Roman    WSTRZYMAŁ SIĘ
4    Król    Wiolleta    PRZECIW
5    Labocha    Paweł    PRZECIW
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    WSTRZYMAŁ SIĘ
9    Radosz    Monika    PRZECIW
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    PRZECIW
12    Świerdza    Henryk    PRZECIW
13    Warta    Roman    PRZECIW
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


głosowanie    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    9    75 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    2    16.67 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    1    8.33 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    WSTRZYMAŁA SIĘ
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    PRZECIW
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    PRZECIW
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


głosowanie    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    12    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.


głosowanie    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    11    91.67 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    1    8.33 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    WSTRZYMAŁ SIĘ
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.


głosowanie    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    11    91.67 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    1    8.33 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    PRZECIW
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
10. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.


głosowanie    Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    11    91.67 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    1    8.33 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    PRZECIW
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
11. Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
P. Dorota Mucha – skarbnik gminy Żarki zabrała głos w celu omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki. Następnie przystąpiono do głosowania:

głosowanie    Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    11    91.67 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    1    8.33 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    PRZECIW
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.


głosowanie    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    12    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
13. Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.


głosowanie    Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    09 marca 2021 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    12    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    ZA
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    nieobecny
14. Informacja Przewodniczącego Rady , że w okresie międzysesyjnym  nie wpłynęły interpelacje i wnioski od radnych.
15. Sprawy różne, bieżące.
W sprawach różnych i bieżących zabrał głos Burmistrz Klemens Podlejski, informując, że wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie. Burmistrz przedstawił, że w piśmie tym zwracają się o wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na zakup pojazdu terenowego.
Następnie głos zabrał Pan Radny Maciej Maślankiewicz występując z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie wyjaśnienia opieszałości odpowiedzi na złożoną interpelację do p. Zamorskiej. Kolejne pytanie od radnego Macieja Maślankiewicza zostało skierowane do P. Burmistrza w sprawie rozpoczęcia dokumentacji budowy chodnika wraz z oznakowaniem, i wskazuje, że otrzymał odpowiedź pozytywną w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku. A w pisemnej odpowiedzi otrzymał informację, że na chwilę obecną nie będzie budowany chodnik przy ul. Leśniowskiej.
Przewodniczący RM odpowiedział na pierwsze pytanie, że poprosił p. sekretarz Dominikę Horoszko o udzielenie odpowiedzi na skierowane pytanie następnie udzielił głosu pani Sekretarz w celu udzielenia odpowiedzi. Pan Maślankiewicz podziękował P. sekretarz Dominice Horoszko za udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i poprosił o odpowiedź Burmistrza Klemensa Podlejskiego. Burmistrz Podlejski, udzielił odpowiedzi na drugie pytanie.
Radny Maciej Maślankiewicz zadał kolejne pytanie, które otrzymał od mieszkańców osiedla Olesiów, w sprawie budowy ul. Młyńskiej i zalewania nieruchomości znajdujących się przy ul. Chopina i Zielonej.
Burmistrz Klemens Podlejski odpowiedział, że kanał burzowy jest przewidziany w inwestycji na ul. Młyńskiej w kierunku dawnego młyna i będzie spełniał swoją rolę.
Przewodniczący RM zapytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos:
Pan Dariusz Krulik zadał pytanie w sprawie pojemników na śmieci w miejscach publicznych. Burmistrz Klemens Podlejski, odpowiedział, że pojemniki będą systematycznie uzupełniane i dokupowane.  
Głos zabrała również p. Chajduk sołtys Wysoki Lelowskiej  w sprawie  drogi i  oświetlenia ulicznego. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Klemens Podlejski w sprawie przedłużenia drogi ul. Długiej w kierunku Żarek Letnisko urząd zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o nie projektowania kanału technologicznego. W sprawie oświetlenia ulicznego będzie wiadomo w kwietniu ile oszczędności będzie ze względu na wyłączenie lamp ulicznych. W planach jest wymiana lamp na energooszczędne led.
Następnie głos zabrała radna Jolanta Cichoń w sprawie harmonogramu na obiór popiołu.
Pani sołtys Zawady Zofia Zamora zgłasza, że podczas odbioru popiołu zostały uszkodzone pojemniki na popiół w kilku nieruchomościach na terenie Zawady.
Burmistrz Klemens Podlejski odpowiedział na pytanie p. Zamory, że rozważamy możliwość zakupu nowych pojemników, ponieważ pojemniki są narażone na duże ciężary i dlatego ulegają uszkodzeniu.
Głos zabrała również p. Zasik - sołtys Przybynowa w sprawie postawienia przystanku autobusowego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Klemens Podlejski, że będzie możliwość postawienia przystanku autobusowego, dla dzieci czy mieszkańców, którzy jadą w kierunku Żarek, bo jest on bardzo potrzebny.
Radny Henryk Świerdza zwrócił się z podziękowaniami do Burmistrzów w sprawie zmiany trasy przewoźnika dzieci do szkół.
Przewodniczący Rady powrócił do tematu otrzymanego pisma z Komendy Powiatowej Policji czy gmina ma środki, aby wspomóc finansowo policję. Burmistrz Podlejski uzupełnił jeszcze informacje, że otrzymał również informację, że Państwowa Straż Pożarna w Myszkowie również będzie zwracać się o pomoc finansową. W związku z tym, że na terenie gminy realizujemy sporo inwestycji, nie możliwe jest, aby wspomóc ww. jednostki. W planach jest budowa drogi ul. Brzozowej w Ostrowie.
Radny Maciej Maślankiewicz zapytał jak do tej pory wyglądała współpraca gminy z Komendą Policji w Myszkowie? Czy co roku były dofinansowania dla policji, a jeżeli nie damy dopłaty do samochodu to policja przestanie podejmować interwencje na terenie gminy Żarki. Burmistrz Klemens Podlejski odpowiedział, że współpracujemy z policją, ale większość spraw załatwiane jest przez Straż Miejską. W-ce burmistrz uzupełnił odpowiedź Burmistrza Klemensa Podlejskiego.
Przewodniczący Rady poprosił radnych, aby zgłaszali, jeżeli dokumenty nie są dostarczane na czas. Przewodniczący poinformował również, żeby wszyscy zalogowali się we wtorek o godz. 17.00 w celu diagnostyki programu posiedzenia pl.
16. Zamknięcie obrad XXVII sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w sesji i dokonał zamknięcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                    Przewodniczył:
Agnieszka Winiel.                     Mariusz Pompa
                        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-14 12:47

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.