Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » UCHWAŁA NR XXVIII/184/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVIII/184/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 199(XXX)02 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 3 października 2002r.(D.U 2002.75.2693 z dnia 30.10.2002r.) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Żarki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Myszkowskiego, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 199(XXX)02 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 3 października 2002r. (D.U 2002.75.2693 z dnia 30 października 2002r.) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Żarki wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 62 otrzymujenastępujące brzmienie:
„ul. Kąkoli o długości 0,135km położona jest na stanowiącej mienie gminy Żarki nieruchomości w postaci działki o numerze ewidencyjnym  3721 obręb Żarki, o powierzchni 0,1479 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9,początek drogi gminnej - ul. Kąkoli, graniczy z działką o numerze ewidencyjnym 3725 obręb Żarki, a jej koniec graniczy z działką o nr ewidencyjnym 132/7 obręb Żarki,”;
2) punkt 63 otrzymuje następujące brzmienie:
„ul. Konwalii o długości 0,227km położona jest na stanowiących mienie gminy Żarki nieruchomościach w postaci:
a) działka o numerze ewidencyjnym  3726 o powierzchni 0,0944 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9,
b) działka o numerze ewidencyjnym 3722 o powierzchni 0,1394 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9,
c) pomiędzy działkami wymienionymi w lit. a) i b) droga  gminna – ul. Konwalii tworzy skrzyżowanie z drogą gminną - ul. Chabrów;
d) początek drogi gminnej – ul. Konwalii graniczy z działką o numerze ewidencyjnym 3614/2  obręb Żarki a jej koniec graniczy z działką o numerze ewidencyjnym 132/10 obręb Żarki”,;
3) punkt 67otrzymuje następujące brzmienie:
a) „ul. Serwin o długości 0,670km położona jest na stanowiących mienie gminy Żarki nieruchomościach w postaci:
b) działka o numerze ewidencyjnym 111 obręb Żarki, o powierzchni 0,1856 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00034071/7,
c) działka o numerze ewidencyjnym 3714 obręb Żarki, o powierzchni 0,3233 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00034071/7,
d) działka o numerze ewidencyjnym 604/1 obręb Przewodziszowice, o powierzchni 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00069573/0,
e) początek drogi gminnej ul. Serwin graniczy z drogą wojewódzką DW 793 położoną na działce o numerze ewidencyjnym 1718/5 obręb Żarki, a jej koniec graniczy z działkami o numerach ewidencyjnych 604/2 obręb Przewodziszowice i 132/4 obręb Żarki, ”
§ 2. Położenie i przebieg dróg  gminnych ustalono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10 09:25

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.