Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » Ogłoszenia » Obwieszczenie

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2021.T.Z. z dnia 10.05.2021r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2021r., poz.247).

ZAWIADAMIAM,

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie systemu fotowoltaicznego Żarki, tutejszy organ  po dokonaniu analizy dokumentów załączonych do ww. wniosku oraz ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Żarki.  

w dniu 07.05.2021r. wydał decyzję nr.  R.G.K. i I. 6220.01.Żar.2021. T.Z.  
odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W skład przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje ; elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2.3MW, a także instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia.   

Wnioskodawca lokalizację tegoż przedsięwzięcia przewidział na działkach nr geod. 3255 i 3256/1 położonych w Żarkach , gmina Żarki .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

•      tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Żarkach oraz w  Jaworzniku .
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530 .
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 10.05. 2021r. .
Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-07 13:05

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.