Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.52.2020

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.52.2020

Podtytuł: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.52.2020

OBWIESZCZENIE                                                                                     IFXIII.7820.52.2020      

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej Kpa orazart. 11f ust. 7 w związku z art. 11f ust. 3ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 1363 ze zm.), zwanej dalej specustawą drogową, podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 28 stycznia 2021 r. wydał decyzję znak: IFXIII.7820.52.2020 o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2019r., znak: IFXIII.7821.15.2018 uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Myszkowskiego nr 9/2018 znak: AB.6740.803.2017 z dnia 27 czerwca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem wraz z odwodnieniem”.

Ww. decyzja została zmieniona w następujący sposób:
    uchylono znajdujący się na stronie 1. zaskarżonej decyzji w wierszach 15-18 (licząc od góry) zapis:
„na działkach o nr ewidencyjnych: 132/4, 604/2, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki (wytłuszczoną czcionką wyszczególniono nr ewid. działek pierwotnych ulegających podziałowi)”
i orzeczono w tym zakresie poprzez ustalenie w miejsce uchylenia zapisu:
„na działkach o nr ewidencyjnych: 132/4, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki oraz 604/2 obręb Przewodziszowice (wytłuszczoną czcionką wyszczególniono nr ewid. działek pierwotnych ulegających podziałowi)

-  uchylono znajdujący się na stronie 1. zaskarżonej decyzji w wierszach 23-24 (licząc od góry) zapis:
„obręb Żarki nr: 132/4, 604/2, 132/7, 132/10, 133/3, 133/6, 133/9, 135/5, 135/7, 135/10, 140/3, 140/5, 140/7, 144, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1”
i orzeczono w tym zakresie poprzez ustalenie w miejsce uchylenia zapisu:
„obręb Żarki nr: 132/4, 132/7, 132/10, 133/3, 133/6, 133/9, 135/5, 135/7, 135/10, 140/3, 140/5, 140/7, 144, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1,
obręb Przewodziszowice nr: 604/2”

-    uchylono znajdujący się na stronie 1. zaskarżonej decyzji w wierszach 18-20 (licząc od dołu) zapis:
„nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o nr ewidencyjnych: 132/4, 604/2, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki”
i orzeczono w tym zakresie poprzez ustalenie w miejsce uchylenia zapisu:
„nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o nr ewidencyjnych: 132/4, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki oraz 604/2 obręb Przewodziszowice.”

-  uchylono znajdujący się na stronie 4. zaskarżonej decyzji w wierszach 4-7 (licząc od góry) zapis:
„na działkach o nr ewidencyjnych: 132/4, 604/2, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki (wytłuszczoną czcionką wyszczególniono nr ewid. działek pierwotnych ulegających podziałowi).”

i orzeczono w tym zakresie poprzez ustalenie w miejsce uchylenia zapisu:
„na działkach o nr ewidencyjnych: 132/4, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki oraz 604/2 obręb Przewodziszowice (wytłuszczoną czcionką wyszczególniono nr ewid. działek pierwotnych ulegających podziałowi).”

-   uchylono znajdujący się na stronie 4. zaskarżonej decyzji w wierszach 3-5 (licząc od dołu) zapis:
„na działkach o nr ewidencyjnych: 132/4, 604/2, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki”
i orzeczono w tym zakresie poprzez ustalenie w miejsce uchylenia zapisu:
„na działkach o nr ewidencyjnych: 132/4, 132/7, 132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 135/5, 135/7, 135/10, 136/2,137/2, 138/2, 139/5, 139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 141/2, 142, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3, 1764/4, 1769/10, 1769/1 obręb Żarki oraz 604/2 obręb Przewodziszowice”

W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymano w mocy.
POUCZENIE
1.    Wszystkie zainteresowane strony, mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 524) w godz. 900 – 1400w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 – 20 77 524.
2.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie:
- 14 dni od jej doręczenia – wnioskodawcy
- 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia* - pozostałym stronom
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127 § 1 Kpa). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 § 2 Kpa), podlega zatem wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa) i nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO
Joanna Wowra
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury
/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-13 15:10

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.